Vedtak om rett til to års ekstra opplæring i løpet av skoleåret

Det er adgang til å fatte vedtak om rett til utvidet opplæring i løpet av skoleåret og det kan utarbeides nye mål for en elev hele opplæringsløpet, også tredje eller fjerde skoleår.

Gjelder

Her svarer vi på om det er adgang til å fatte vedtak om rett til utvidet opplæring i løpet av skoleåret og om opplæringsmål kan endres underveis i opplæringsløpet.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt før en elev har rett til inntil to års ekstra videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1 femte ledd.

  1. Eleven har rett til spesialundervisning eller omfattes av de særskilte rettighetene i §§ 3-9 eller 3-10.
  2. Eleven har behov for mer tid til videregående opplæring for å nå de målene som er satt for eleven, og har utbytte av mer opplæring.

Vedtak om utvidet opplæringstid kan fattes gjennom hele året

Verken lovens ordlyd eller forarbeidene gir noen regler for tidspunktet for når det kan fattes vedtak om utvidet opplæringsrett. Da et av vilkårene er at eleven har rett til spesialundervisning, må vedtaket om utvidet opplæringsrett ses i sammenheng med dette. Retten til spesialundervisning inntrer når eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, jf. § 5-1. Dette innebærer at vedtak om spesialundervisning skal kunne fattes når det er behov for det, dvs. gjennom hele opplæringsløpet og hele året.

Skolen skal hvert år utarbeide skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått og en vurdering av utviklingen til eleven. Vurderingene i årsrapportene skal kunne gi grunnlag for å vurdere om spesialundervisningen kan avsluttes, bør endres eller videreføres.

Da retten til utvidet opplæringstid er knyttet til vedtak om spesialundervisning og dette skal kunne fattes når det er behov for det, dvs. gjennom hele opplæringsløpet og hele året, mener vi at tilsvarende må gjelde vedtak om utvidet opplæringstid.

Nye mål for eleven kan utarbeides gjennom hele opplæringsløpet

Formålet med bestemmelsen om utvidet opplæringstid er at elever med særlige behov ofte vil trenge noe lenger tid enn andre elever og at et opplæringstilbud utover normert tid vil kunne gjøre eleven bedre rustet til yrkesliv eller videre utdanning.

Kravet er at vedtak om spesialundervisning skal kunne fattes når det er behov, og årsrapporter skal gi grunnlag for vurdering av endringer når det gjelder spesialundervisning, mener vi at det kan utarbeides nye mål for en elev hele opplæringsløpet, også tredje eller fjerde skoleår.

Fra halvårsrapport til årsrapport

Vi har endret fra halvårsrapport til årsrapport januar 2014. Vedlegget er ikke oppdatert.

Vedlegg