Spesialundervisning i privatskoler uten statsstøtte

Elever i private skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 har ikke rett til sakkyndig vurdering eller spesialundervisning.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet finner etter en helhetlig vurdering av lovgrunnlag og reelle hensyn at elever i skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 ikke har rett til sakkyndig vurdering etter § 5-3, jf § 5-1. De har heller ikke rett på spesialundervisning.

Elever i private skoler med rett til statstilskudd har rett til spesialundervisning, jf privatskoleloven § 3-6 første ledd.

Utdanningsdirektoratet godkjenner private grunnskoler med hjemmel i opplæringsloven § 2-12, og det følger av bestemmelsens andre og tredje ledd hvilke deler av opplæringsloven som ellers gjelder. Opplæringsloven kapittel 5 er ikke opplistet i § 2-12 og er dermed ikke gitt anvendelse for denne type skole.

For å få rett på spesialundervisning må foreldrene la barnet få sin opplæring i en offentlig skole eller privat skole med rett til statstilskudd.

Vedlegg