PC i skolen, læremiddel eller hjelpemiddel

PC er ikke et læremiddel, men et verktøy. Elevene har ikke en individuell rett til PC. Fylkeskommunen plikter å sørge for at det finnes PC-er tilgjengelig for elevene på skolen, slik at elevene kan å oppnå kompetansemålene i læreplanen knyttet til digitale ferdigheter.

Elever med vedtak om spesialundervisning kan ha rett til PC. Det avgjørende er om PC er nødvendig for å gjennomføre spesialundervisningen og for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Gjelder

Dette brevet besvarer spørsmål om PC i skolen skal anses som læremiddel eller hjelpemiddel.

Forholdet mellom folketrygdeloven og opplæringsloven

Vi er bedt om å avklare om det er et motsetningsforhold mellom folketrygdeloven og opplæringsloven i forståelsen av begrepet læremiddel. Vi bes også, på grunnlag av konklusjonen i ovennevnte problemstilling, om å redegjøre for elevenes rettigheter og skolenes/skoleeiernes plikter for elevenes bruk av PC og eventuelt annet datautstyr i opplæringen hjemme og på skolen.

Som sektormyndighet kan vi ikke på generelt grunnlag uttale oss eller tolke regelverket utenfor vårt myndighetsområde. I denne sammenheng betyr det at vi bare kan si noe om hva som er gjeldende rett etter opplæringsloven, mens andre myndigheter må uttale seg om annen lovgivning.

Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr

Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innrettes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemninger.

PC er ikke et læremiddel, men et verktøy

Utdanningsdirektoratet vil først slå fast at PC ikke er et læremiddel. PC er i opplæringslovens forstand et læringsverktøy/redskap. Utgangspunktet for å skille læremiddel og redskap/hjelpemiddel er at læremiddel har en pedagogisk hensikt og er ment å støtte elevenes læringsprosess.

Elever har ikke en individuell rett til PC

Fylkeskommunens plikt til å holde elevene med nødvendig digitalt utstyr, jf. opplæringsloven § 3-1 9. ledd, innebærer ikke at elevene har en individuell rett til PC, men regulerer en plikt for fylkeskommunen å sørge for at det på skolene finnes PC-er tilgjenglige for elevene. Opplæringsloven § 9-3 regulerer elevenes rett til å ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel. Denne bestemmelsen innebærer også at det på skolene må finnes adekvat datautstyr slik at elevene kan nå kompetansemålene i læreplanene knyttet til digitale ferdigheter. Selv om skolene skal ha tilgang til nødvendig datautstyr, innebærer ikke det at det er en nødvendig forutsetning at elevene har bærbare PC-er for å nå kompetansemålene.

Rett til spesialundervisning omfatter også utstyr som er nødvendig for å gjennomføre spesialundervisningen

Utdanningsdirektoratet viser til at rettigheter etter opplæringsloven § 5-1 om spesialundervisning også omfatter utstyr som er nødvendig for å gjennomføre spesialundervisningen og for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Utdanningsdirektoratet vil også vise til PP-tjenestens betydning i utformningen av elevenes opplæringstilbud, og da spesielt elevene med spesialundervisning.

PP-tjenesten har en særlig kompetanse i å vurdere hvilke pedagogiske tiltak som vil være adekvate til behovet til den enkelte elev. Vurderingstema i denne sammenheng er om det aktuelle tiltaket er nødvendig for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. PP-tjenestens anbefalninger vil således være veiledende i vurderingen av om en konkret anbefaling av utstyr skal regnes som læremiddel eller hjelpemiddel. Dette kan dreie seg om en ordinær eller spesialtilpasset PC, men det vesentlige er at PC er nødvendig for at eleven skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter, og at det for den aktuelle eleven ikke er tilstrekkelig at det finnes PC på skolen.

Det er imidlertid viktig å understreke at en elev kan ha rett til PC/særskilt tilpasset datautstyr etter opplæringsloven § 9a-2 tredje ledd selv om eleven ikke har vedtak om spesialundervisning. Det avgjørende her er også om eleven trenger datautstyr, ordinære eller særskilt tilpasset, for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skoleeiers ansvar

Dersom konklusjonen er at PC er nødvendig for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen er dette et ansvar for skoleeier. Utdanningsdirektoratet ønsker å understreke at primæransvaret for rettigheter etter opplæringsloven ligger hos kommunen og fylkeskommunen som skoleeier.

Dersom NAV, som i dette tilfelle, nekter stønad til PC-er og skoleeier er uenig i NAVs avgjørelser, må fylkeskommunen som skoleeier likevel sørge for at elevene får de læremiddel/hjelpemiddel de trenger. Utdanningsdirektoratet mener at det er et ledd i oppfyllelsen av retten til å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen og retten til gratis læremiddel.

Dette gjelder også grunskolen

Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at de samme vurderingene gjelder grunnskolen og for kommunens ansvar som skoleeier.

Vedlegg