Leirskole for elever med funksjonshemning

Hvis skolen eller kommunen bestemmer at det skal gis leirskoleopphold, skal funksjonshemmede elever kunne delta på lik linje med funksjonsfriske.

Kommunen/skolen må dekke kostnadene som er nødvendig for at de skal kunne delta, for eksempel til assistent.

Begrepet funksjonshemmet er ikke begrenset til fysisk skade eller sykdommer, og prinsippet må være at alle elever skal gis mulighet til å delta på leirskoleoppholdet.

Gjelder

Vi har mottatt en henvendelse med spørsmål knyttet til leirskole for en elev med vedtak om spesialundervisning.

Bruk av andre opplæringsarenaer

Opplæringsloven § 2-3 gir skoleeier eller skolen noe fleksibilitet når det gjelder bruk av andre opplæringsarenaer, særlig tiltak for en kortere tid for klassen/basisgruppen.

Også denne opplæringen må være innenfor rammene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Aktivitetene må kunne kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. Eksempler på fag og aktiviteter, er leirskoleopphold.

Dersom bruken av en alternativ opplæringsarena gjelder for klassen/basisgruppen eller andre grupper og er knyttet til en kortere tidsperiode, er det ikke nødvendig med noe særskilt grunnlag for denne tilretteleggingen. Dette vil være en del av lærerens tilpassede opplæring og en del av den fleksibiliteten som § 2-3 første ledd annet punktum åpner for.

Alle elever skal ha mulighet til å delta

I utgangspunktet er det skolen eller kommunen som avgjør om det skal gis leirskoleopphold. Kommunen/skolen er ikke forpliktet til å gi leirskoleopphold for elevene, men dersom dette gjøres, skal kommunen/skole dekke utgifter til reise, opphold og undervisning.

Funksjonshemmede elever skal kunne delta på lik linje med funksjonsfriske, og kommunen/skolen må dekke eventuelle kostnader som er nødvendig for at funksjonshemmede elever skal kunne delta, for eksempel kostnader til assistent.

Begrepet funksjonshemmet er ikke begrenset til fysisk skade eller sykdommer, og prinsippet må være at alle elever skal gis mulighet til å delta på leirskoleoppholdet.

Vedlegg