Læreplanene for hørselshemmede

Læreplanene for hørselshemmede er bindende, på samme måte som ordinære læreplaner er for andre elever.

Gjelder

Vi har svart på et spørsmål knyttet til hvorvidt læreplanene for opplæring etter opplæringsloven § 2-6 er bindende. Læreplanene er 

  • drama og rytmikk for hørselshemmede
  • engelsk for hørselshemmede
  • norsk for hørselshemmede
  • norsk tegnspråk

Vi understreker at læreplanene for hørselshemmede er bindende, på samme måte som ordinære læreplaner er for andre elever.

Dersom det skal gjøres avvik fra fastsatte læreplaner, må dette ha sitt rettslige grunnlag i lov eller forskrift. Det finnes ikke fritaksregler som tilsier at en elev kan velge bort en av de fire særskilte læreplanene for hørselshemmede.

Det er antatt at elever som har rett til opplæring etter § 2-6, også har behov for opplæring i kompetansemålene i samtlige av de særskilte læreplanene. Dersom det skulle vise seg at en elev ikke har behov for å følge de læreplanene som er knyttet til opplæringsloven § 2-6, kan eleven velge å følge ordinær opplæring med evt særlig støtte og tilrettelegging etter reglene om spesialundervisning i opplæringsloven kap. 5. 

Fra veiledningen for opplæring for hørselshemmede

Til opplæringsloven § 2-6 er det utarbeidet egne læreplaner i fagene norsk, tegnspråk, engelsk og drama og rytmikk. Til disse læreplanene er det utviklet flere digitale læremidler som krever tilgang til teknisk utstyr. Elever som har opplæring i og på tegnspråk, skal ha faget tegnspråk i tillegg til andre fag. Dette medfører at de får et utvidet timetall (967 timer) i løpet av de ti årene i grunnskolen. Timene fordeles av skolen i samråd med de foresatte. Læreplanene for hørselshemmede er likestilt med de ordinære læreplanene. Læreplanverket, herunder læreplanene for hørselshemmede, er bindende og kan ikke velges bort.

Dersom en elev ikke har behov for eller ikke ønsker alle sider ved opplæringen i henhold til opplæringsloven § 2-6, kan eleven følge ordinær opplæring med særlig tilrettelegging i form av spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Eventuelle avvik fra læreplanene må hjemles i opplæringsloven § 5-1 og beskrives i en individuell opplæringsplan – på samme måten som avvik fra ordinære læreplaner. Elever som har opplæring etter opplæringsloven § 2-6, og som bruker høreapparat eller har fått cochleaimplantat, kan ha behov for ytterligere lytte- og talespråkstimulering. I tillegg til opplæring etter opplæringsloven § 2-6 må det da fattes vedtak etter opplæringsloven § 5-1. Tilbudet beskrives i den individuelle opplæringsplanen.   

Les mer om hørselshemmede

Vi er kjent med at det har vært ulik praksis i landet når det gjelder opplæring etter opplæringsloven § 2-6, og dette var også noe av bakgrunnen for at overnevnte veiledning ble laget. De elevene som har fått tilpasninger på tvers av lovbestemte krav, må ikke komme ut som skadelidte. Det forventes imidlertid at kommunene for fremtiden organiserer opplæringstilbudet i samsvar gjeldende rett.

Vedlegg