Forskrift til opplæringsloven etter paragrafer

Kapittel 1A. Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda

Kapittel 6A. Formidling til læreplass

Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk

Tolkningsuttalelser

Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen

Tolkningsuttalelser

Kapittel 10. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring

Tolkningsuttalelser

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning

Tolkningsuttalelser

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 15. Krav om politiattest

Kapittel 16. Sakshandsamingsreglar

Kapittel 17. Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa

Kapittel 19. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring

Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek

Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 23. Dispensasjon frå forskrifta

Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet

Kapittel 25. Ikraftsetjing