Forskrift til friskoleloven etter paragrafer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda

Kapittel 2B. Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolar og i vidaregåande opplæring

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 4. Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 5. Klage på vurdering av elevar

Kapittel 5A. Fritak frå opplæring og godkjenning av tidlegare bestått opplæring

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 6. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring

Kapittel 7. Retten til nødvendig rådgiving

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 7A. Ulykkesforsikring for elevar

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 8. Krav om politiattest

Kapittel 8A. Godkjenning av alternative kompetansekrav for undervisning

Kapittel 9. Statstilskot til grunnskolar

Kapittel 9A. Tilskot til skolar som driv særskild tilrettelagd opplæring for funksjonshemma

Kapittel 10. Husleige og kapitalkostnader

Kapittel 10A. Trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr i vidaregåande opplæring

Kapittel 11. Inntak til vidaregåande opplæring i frittståande skoler

Kapittel 12. Søknadsfrist

Kapittel 13. Sluttføresegner