Strategien Kompetanse for kvalitet

I september 2015 ble en ny strategi for videreutdanning signert, og for første gang strekker strategien seg 10 år frem i tid.

Strategien er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Målet er at videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring.

Deltakerundersøkelser viser at både lærere og skoleledere er svært fornøyde med videreutdanningstilbudene. Det er utbredt enighet om at høy faglig kompetanse har stor betydning for elevenes utbytte av opplæringen.

Søk videreutdanning for lærere

Søk rektorutdanning