Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Velg prøvefase

 1. Forberede og bestille
 2. Gjennomføre
 3. Følge opp

Forberede og bestille

 • Høsten 2016

  Digitale ferdigheter 4. trinn – elektronisk prøve

  21. november – 2. desember (uke 47 og 48)
  Prøven er frivillig.

  Åpen for påmelding i PAS 7. november - 2. desember.

  Våren 2017

  Engelsk 3. trinn – elektronisk prøve

  13. mars – 7. april (uke 11, 12, 13 og 14)
  Prøven er frivillig.

  Åpen for påmelding i PAS 6. februar -. 7. april. 

  Lesing og regning 1.-3. trinn  papirprøver

  13. mars – 7. april (uke 11, 12, 13 og 14)

  Alle leseprøvene og prøven i regning på 2. trinn er obligatoriske. Disse blir sendt ut automatisk til skolene. 

  Prøvene i regning for 1. og 3. trinn er frivillige
  Disse kan bestilles fra 6. februar - 31. mars. 

   

 • Elevene skal ikke øve til kartleggingsprøvene

  Dere mister muligheten til å finne elevene som trenger ekstra hjelp, hvis dere legger opp til at elevene skal øve på kartleggingsprøvene. 

  De samme kartleggingsprøvene gjennomføres flere år på rad. Derfor er det viktig at dere ikke bruker tidligere kartleggingsprøver til å forberede elevene, men eksemplene på prøver og oppgavetyper som vi henviser til under. 

  Elektroniske prøver i engelsk og digitale ferdigheter

  Vi har laget eksempelprøver som skal gjøre elevene kjent med de elektroniske oppgaveformatene og trygge i prøvesituasjonen.

  Eksempelprøvene gir dere mulighet til å finne ut om skolen har utstyret som kreves for å gjennomføre prøvene.

  Eksempelprøve i engelsk, lesedelen

  Eksempelprøve i engelsk, lyttedelen 

  Eksempelprøve i digitale ferdigheter

  Papirbaserte prøver i regning og lesning

  Fordi det ligger eksempler på oppgavetyper inne i prøveheftene, har vi ikke laget egne eksempelprøver. Lærerne skal gå igjennom eksemplene i prøveheftet sammen med elevene under gjennomføringen, slik at de blir trygge på hva de skal gjøre før de jobber videre på egen hånd.  

  For regneprøven på 1. trinn har vi laget en eksempelprøve som lærerne kan gjennomføre med elevene sine i forkant. Grunnen til at førsteklassingene bør gjennomføre denne eksempelprøven, er at de har liten erfaring med å løse oppgaver etter en bestemt instruks og på tid. Eksempelprøven finner dere i lærerveiledningen til prøven i regning på 1. trinn. 

 • Kartleggingsprøvene i lesing på 1. 2. og 3. trinn og regning 2. trinn er obligatoriske for alle elever. Muligheten til fritak er derfor begrenset.

  Hvis skolen har bestemt at de skal gjennomføre frivillige kartleggingsprøver, er prøven obligatorisk for alle elevene på det aktuelle trinnet.

  To grupper elever kan få fritak

  Det er to grupper elever som skolelederen kan vurdere å frita fra kartleggingsprøvene. Det gjelder elever som allerede har

  • enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.
  • enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.

  I tillegg må det være klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha noe å si for elevens opplæring.

  Elever med enkeltvedtak skal ikke automatisk få fritak fra kartleggingsprøvene. Skolelederen skal i samråd med læreren gjøre en særskilt og individuell vurdering av om resultatene til elever med enkeltvedtak kan være nyttig i lærerens tilrettelegging av opplæringen.

  Sykdom eller annet fravær

  Elever som er syke på prøvedagen, eller som har annet fravær, skal få mulighet til å ta prøven i ettertid.

 • Rektor har ansvaret for den tekniske gjennomføringen av kartleggingsprøver. Ansvaret kan delegeres til andre ansatte. Det kan også hende kommunen må bistå med noen av punktene.

  Se også: IP-adresser og tekniske krav ved prøver

Gjennomføre

 • Hva måler prøvene?

  Kartleggingsprøvene i regning på 1., 2. og 3. trinn måler elevenes begrepsforståelse og regneferdigheter. Prøvene inneholder oppgaver innenfor fire temaer: tallrekka og tallinja, regneferdigheter, telleferdigheter og tallbegrep.

  Gjennomføring av prøven

  Dere må sette av cirka 60 minutter til gjennomføringen av kartleggingsprøvene i regning. Vi anbefaler at dere setter dere inn i lærerveiledningen og instruksjonen til gjennomføring i god tid før prøvene. Prøvene bør gjennomføres med en pause på minst 10 minutter.

  Dere kan gjerne gjennomføre prøvene over to dager. Alle delprøvene i regning skal gjennomføres innenfor en gitt tidsramme, og det er viktig at denne følges. Instruksjonen til gjennomføringen ligger i PAS.

 • Hva måler prøven?

  Kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn måler ferdigheter som danner grunnlaget for god leseutvikling. Prøvene viser progresjonen i utviklingen av leseferdighet; fra språklig bevissthet, via bokstavkunnskap og ordlesing, til å lese ulike typer tekster med sammenheng og forståelse.

  Gjennomføring av prøven

  Dere bør sette av 60 minutter til gjennomføringen av kartleggingsprøvene i lesing. Vi anbefaler at dere setter dere inn i lærerveiledningen og instruksjonen til gjennomføring i god tid før prøvene. Noen av delprøvene skal gjennomføres innenfor en tidsramme, og det er viktig at denne følges. Instruksjonen til gjennomføringen ligger i PAS.

 • Hva måler prøven?

  Kartleggingsprøven i engelsk på 3. trinn måler hovedsakelig elevenes ferdigheter i å gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig. Dette er det første trinnet i utviklingen av lese- og lytteferdigheter på et fremmedspråk. Prøven består av to deler, en lyttedel og en lesedel.

  Gjennomføring av prøven

  Prøven er elektronisk. Elevene må logge seg inn i prøvegjennomføringssystemet (PGS) for å gjennomføre prøven. Påloggingen forutsetter at brukernavn og passord er hentet fra prøveadministrasjonssystemet (PAS). I tillegg trenger eleven et dagspassord. Detaljert informasjon om gjennomføring av elektroniske prøver finner dere i brukerveiledningen til PAS/PGS.

  Engelskprøven er åpen for gjennomføring mellom klokken 08:00 og 17:00.

  Prøvetiden er 45 minutter.

  Elevene trenger hodetelefoner for å kunne gjennomføre prøven. 

  Skolen må sørge for at det blir tatt hensyn til kapasiteten i det lokale nettverket. Skoleeieren skal gi brukerstøtte ved tekniske spørsmål. Skoleeieren kan kontakte Fylkesmannen i sitt fylke dersom det er nødvendig.

 • Hva måler prøven?

  Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter tar utgangspunkt i læreplanens definisjoner og kompetansemål som involverer digitale ferdigheter. Oppgavene i prøven fokuserer på følgende områder av ferdigheten: tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft.

  Gjennomføring av prøven

  Prøven er elektronisk. Elevene må logge seg inn i prøvegjennomføringssystemet (PGS) for å gjennomføre prøven. Påloggingen forutsetter at brukernavn og passord er hentet fra prøveadministrasjonssystemet (PAS). I tillegg trenger eleven et dagspassord. Detaljert informasjon om gjennomføring av elektroniske prøver finner dere i brukerveiledningen til PAS/PGS.

  Prøven i digitale ferdigheter er åpen for gjennomføring mellom klokken 08:00 og 17:00.

  Prøvetiden er 45 minutter.

  Skolen må sørge for at det blir tatt hensyn til kapasiteten i det lokale nettverket. Skoleeieren skal gi brukerstøtte ved tekniske spørsmål. Skoleeieren kan kontakte Fylkesmannen i sitt fylke dersom det er nødvendig. 

 • Lærerveiledninger til elektroniske kartleggingsprøver i engelsk og digitale ferdigheter:
  Engelsk 3. trinn, bokmål 
  Engelsk 3. trinn, nynorsk
  Digitale ferdigheter 4. trinn, bokmål
  Digitale ferdigheter 4. trinn, nynorsk

  Lærerveiledninger til kartleggingsprøver i lesing og regning:
  - Lesing 1. trinn, bokmål
  Lesing 1. trinn, nynorsk
  - Lesing 2. trinn, bokmål
  Lesing 2. trinn, nynorsk
  - Lesing 3. trinn, bokmål
  - Lesing 3. trinn, nynorsk
  - Regning 1. trinn, bokmål
  - Rekning 1. trinn, nynorsk
  - Regning 2. trinn, bokmål
  - Rekning 2. trinn, nynorsk
  - Regning 3. trinn, bokmål
  - Rekning 3. trinn, nynorsk

  Instruksjonsveiledningene som du trenger for å gjennomføre prøvene i lesing og regning kommer i prøveadministrasjonssystemet (PAS).

Følge opp

 • Dere skal ikke rapportere resultatene på kartleggingsprøver til oss i Utdanningsdirektoratet.

  Kartleggingsresultatene fra de elektroniske prøvene finner dere i prøveadministrasjonssystemet (PAS) i venstremenyen. Læreren kan også gå igjennom elevbesvarelsene via elevmonitoren i prøvegjennomføringssystemet.

  For papirprøvene kan dere bruke vårt registreringsskjema i Excel til å skrive inn resultatene til elevene. Skjemaet ligger i dokumentlisten til høyre i PAS.

 • Resultatene på kartleggingsprøvene på 1.-4. trinn gir kun informasjon om elevene havner over eller under en bekymringsgrense. Prøvene er utviklet spesielt for å finne de elevene som trenger ekstra oppfølging, og ikke for å gi informasjon om hele elevgruppen.

  I lærerveiledningene finner dere egen del om oppfølging av resultatene, spesielt om oppfølging av de elevene som havner under bekymringsgrensen.

  Informasjon til foreldre

  Foreldre til elever som trenger ekstra oppfølging skal få tilbakemelding om resultatene fra kartleggingsprøven. De skal også få informasjon om hvilke tiltak skolen velger å bruke for å følge opp eleven. Prøvene er laget slik at de inneholder mange enkle og få vanskelige oppgaver. Mange elever vil derfor klare å løse de fleste oppgavene. Det gir ingen mening å kommunisere at elever som har alt rett eller nesten alt rett, er spesielt flinke elever.

 • Formålet med kartleggingsprøvene er å identifisere elever som trenger ekstra oppfølging i å utvikle grunnleggende ferdigheter. Vi beregner en bekymringsgrense på bakgrunn av resultatene fra et representativt utvalg ved første gjennomføring av kartleggingsprøven. Grensen bestemmes ved at de svakeste 20 prosentene av elevene på landsbasis, får like mange eller færre poeng enn bekymringsgrensen.

  Det er viktig at bekymringsgrensen ikke tolkes absolutt. En elev som havner like over bekymringsgrensen, kan likevel trenge ekstra oppfølging. På samme måte kan en elev som presterer like under bekymringsgrensen, ikke ha behov for ytterligere oppfølging.

  Bekymringsgrenser 

  Digitale ferdigheter 4. trinn
  • 35 poeng
  Engelsk 3. trinn
  • Lyttedelen: til og med 15 poeng er under, fra og med 16 poeng er over

  • Lesedelen: til og med 15 poeng er under, fra og med 16 poeng er over

  NB! Det er også grunn til å følge med på elevene rett over bekymringsgrensen. 

  Bekymringsgrense for kartlegginsprøve i regning 
  1. trinn

  39 poeng

  2. trinn

  41 poeng

  3. trinn

  59 poeng

  Bekymringsgrense for kartlegginsprøve i lesing
  1. trinn
  • Å skrive bokstaver: 12 poeng
  • Å finne lyder i ord: 11 poeng
  • Å trekke lyder sammen til ord: 9 poeng
  • Å stave ord: 8 poeng
  • Å lese ord: 9 poeng 
  • Å lese er å forstå: 5 poeng 
  2. trinn
  • Å lese ord: 8 poeng 
  • Å forstår ord: 7 poeng
  • Å stave ord: 9 poeng
  • Å lese er å forstå: 11 poeng 
  3. trinn
  • Å lese ord: 16 poeng
  • Å stave ord: 8 poeng
  • Å forstå ord: 13 poeng
  • Å lese er å forstå: 11 poeng 
 • Det er skoleeiers ansvar at kartleggingsprøvene gjennomføres i tråd med retningslinjene. Skoleeier skal også se til at resultatene blir fulgt opp og at elever som havner under bekymringsgrensen på kartleggingsprøvene får nødvendig og tilpasset oppfølging.

  Skoleeier skal etterspørre hvilke tiltak og hvilken oppfølging skolen har satt i gang på bakgrunn av resultatene fra kartleggingsprøvene.

  Prøvene er ikke laget for å kunne sammenligne resultater med andre skoler, kommuner eller fylker, men for å brukes i klasserommet og på skolen.