Eksempeloppgaver lesing

Hovedinnhold

Hva prøven måler og eksempeloppgaver i lesing for 5. og 8. trinn. Leseprøvene er på papir. 9. trinn gjennomfører samme prøve som 8. trinnselevene.

  • Artikkel
  • Publisert: 07.05.2010
  • Sist endret: 17.07.2014

Film om nasjonal prøve i lesing

Film om nasjonal prøve i lesing

Se hvordan Fjaler ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven. (Analyseverktøyet du ser i filmen er videreutviklet og erstattet av en analyserapport i PAS)

Hva måler nasjonal prøve i lesing?

Nasjonale prøver i lesing måler i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med kompetansemål i læreplanen, der leseferdigheter er integrerte. Dette innebærer at prøven er en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter beskriver hva lesing er, og hvordan ferdigheten blir utviklet. Lesing som grunnleggende ferdighet innebærer at elevene kan tilegne seg informasjon og forstå og vurdere et mangfold av tekster og teksttyper innenfor de enkelte fagene. Hvert fag har spesifikke tekster med ulike framstillingsformer.

Aspekter i leseforståelsen

Oppgavene og tekstene har forskjellig vanskelighetsgrad. På den måte vil elever som presterer svakt, klare noe, mens elever som presterer godt, vil få oppgaver de syns er utfordrende. Ulike tekster krever ulike lesemåter. Enkelte ganger må eleven finne svaret slik det står i teksten. Andre ganger må eleven selv tolke, reflektere eller gjøre vurderinger, og noen av de åpne oppgavene krever også skriftlige begrunnelser. På bakgrunn av dette deler vi leseforståelsen inn i følgende aspekter:

  1. finne informasjon i teksten
  2. tolke og forstå teksten
  3. reflektere over og vurdere form og innhold i teksten

De tre aspektene finnes ikke som adskilte ferdigheter hos elevene. Det er derfor ikke relevant å se på disse delkompetansene isolert, men de kan si noe om hva som er hovedformålet for den enkelte oppgaven.

Prøvene innholder ulike oppgaver

Flervalgsoppgave

En flervalgsoppgave består oftest av ett spørsmål og fire svaralternativ der bare ett svar er rett. Eleven skal sette ring rundt den bokstaven som står ved det svaret han eller hun mener er rett. I noen oppgaver skal eleven ta stilling til flere utsagn og sette ring rundt ett av to svaralternativ for hvert utsagn, for eksempel rett eller galt.

Åpen oppgave

En åpen oppgave består av et spørsmål som eleven skal svare på med sine egne ord. Noen spørsmål ber bare om et kort svar, for eksempel et navn eller et tall, mens andre spørsmål ber om at eleven forklarer eller grunngir svaret. Tallet på linjer gir et visst inntrykk av hvor langt svaret bør være.

Det finnes ikke fasit eller tidligere oppgaver

Det finnes ikke vurderingsveiledninger eller fasiter til oppgavene. På grunn av opphavsrettslig materiale i oppgavene er ikke nasjonale prøver i lesing fra tidligere år tilgjengelige.

Mestringsnivåer 5. trinn

Mestringsnivå 1 – Den typiske eleven på dette nivået kan  
Finne

lokalisere tydelig uttrykte elementer i en   tekst med lite konkurrerende informasjon

Tolke

trekke enkle slutninger eller oppfatte   hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere

bruke personlige meninger til å kommentere   form eller innhold i en tekst

 

 Mestringsnivå 2 - Den typiske eleven på dette nivået kan
Finne

lokalisere tydelig uttrykte elementer i en   tekst med klart konkurrerende informasjon

Tolke

oppfatte hovedtemaet og forstå sammenhenger   som ikke er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere

Identifisere formelle trekk ved tekster og   ta stilling til eller vurdere tekstens innhold

 

Mestringsnivå 3 - Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne

skille sterkt konkurrerende informasjon fra   informasjon som er relevant for oppgaven

Tolke

forstå motsetningsfylt innhold og komplekse   sammenhenger i teksten

Reflektere

bruke kunnskap om språk og tekst til å   identifisere og forholde seg til mer komplekse trekk ved tekstens form og   innhold

 Mestringsnivåer 8. og 9. trinn

Mestringsnivå 1 - Den typiske eleven på dette nivået kan  
Finne

lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med lite   konkurrerende informasjon

Tolke

trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst   når innholdet er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere

bruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i   en tekst

 

Mestringsnivå 2 - Den typiske eleven på dette nivået kan 
Finne

lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med noe   konkurrerende informasjon

Tolke

trekke slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst på   bakgrunn av informasjon som ikke er tydelig uttrykt

Reflektere

bruke personlige erfaringer eller holdninger til å vurdere form   eller innhold i en tekst

 

Mestringsnivå 3 - Den typiske eleven på dette nivået kan  
Finne

lokalisere elementer flere steder i en tekst som inneholder klart   konkurrerende informasjon

Tolke

definere et ikke tydelig uttrykt tema i en tekst eller forstå   sammenhenger mellom ulike deler av en tekst

Reflektere

bruke personlige erfaringer eller formell kunnskap til å gi en   begrunnet vurdering av form eller innhold i en tekst

 

Mestringsnivå 4 - Den typiske eleven på dette nivået kan  
Finne

lokalisere og kombinere ulike elementer som finnes flere steder i   en tekst og vurdere hvilke av dem som er relevante

Tolke

forstå hvordan ikke tydelig uttrykte elementer i en tekst henger   sammen, eller hvordan disse henger sammen med teksten som helhet

Reflektere

gi en begrunnet vurdering av form eller innhold i en tekst ved å   sammenligne, kontrastere eller kategorisere informasjon

 

 

Mestringsnivå 5 - Den typiske eleven på dette nivået kan  
Finne

lokalisere og kombinere ulike elementer som finnes flere steder   i en tekst, og skille relevant informasjon fra sterkt konkurrerende   informasjon

Tolke

forstå tvetydigheter, meningsinnhold som står i motsetning til   det forventede, eller meningsinnhold som er negativt uttrykt i en tekst

Reflektere

vurdere form eller innhold i en tekst kritisk og analytisk,   eller å utforme hypoteser ved å sammenligne, kontrastere eller kategorisere   informasjon i en tekst

 

Eksempeloppgaver lesing