Nasjonale prøver

Hovedinnhold

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. Mer om nasjonale prøver.

Steg for gjennomføring

Før prøven

 • 5. trinn
  Prøver 5. trinn Dato
  Lesing og lesing samisk (papirprøve) onsdag 15. oktober
  Regning og engelsk 13. oktober til 24. oktober

  Frist for registrering av svar på leseprøven er 31. oktober.

  8. og 9. trinn
  Prøver 8. og 9. trinn Dato
  Lesing og lesing samisk (papirprøve) onsdag 17. september
  Regning og engelsk
  (engelsk kun for åttende trinn)
  15. september til 10. oktober

  Frist for registrering av svar på leseprøven er 17. oktober.

  Reserveuker

  • Reserveuke for 8. og 9. trinn er 13. oktober til 17. oktober.
  • Reserveuke for 5. trinn er 27. oktober til 31. oktober.

  Reserveuken er kun for enkeltelever som hadde gyldig fravær da prøven ble gjennomført.

 • Nye prøveperioder

  Fra høsten 2014 skal skolene selv velge når de skal gjennomføre nasjonale prøver i regning og engelsk, innenfor en periode på flere uker.

  Nasjonal prøve i lesing har fremdeles én fast dag.

  Mulig å måle utvilking over tid fra i år

  Fra og med i år kan resultater fra nasjonal prøver i regning og engelsk også brukes til å måle utvikling over tid. Det vil si at vi på sikt kan se om resultatene blir bedre. Til nå har skoler og skoleeiere bare kunnet sammenligne seg selv med andre samme år. Det å vurdere endring i egne resultater over tid har større verdi.

  Ny skala

  For å bedre mulighetene for oppfølging vil resultatene i år bli presentert på en ny skala. Med den nye skalaen vil læreren, skolen og kommunen få mer presis informasjon om elevenes ferdigheter enn tidligere. Elevene vil få tilbakemeldinger ut fra mestringsnivåene slik som før. Endringene gir lærere, skoler og skoleeiere et bedre grunnlag for å følge opp egne resultater.


 • Eksempeloppgaver og tidligere prøver skal brukes for å gjøre elevene kjent med de ulike oppgavetypene og for å gjøre dem trygge på prøvesituasjonen.

 • Lærerveiledninger for 2014 blir publisert i august.

 • Veiledningen gir informasjon om hva skoleeiere og skoleledere har ansvar for før, under og etter gjennomføringen av nasjonale prøver. Den gir også råd om oppfølgingen av resultatene på nasjonale prøver.

  Retningslinjene for 2014 vil bli publisert i august.

  Retningslinjer til skoleeiere og skoleledere for 2013.

 • Skoleadministrator skal melde på alle elevene på trinnet. Enten direkte i PAS eller gjennom skolens administrative system. Elever som skal ha fritak, skal være påmeldt og deretter få endret status til "fritatt".  

  Om påmelding i brukerveiledningen til PAS/PGS

 • For elever som får spesialundervisning eller særskilt norskopplæring kan skolen fatte vedtak om fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene skal ikke automatisk få fritak. Det må være klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for elevenes videre opplæring.

  Eleven selv eller foreldre kan likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

  Kvaliteten på resultatene fra nasjonale prøver er avhengig av at alle skolene følger regelverket for individuelt fritak.

  Fritak og enkeltvedtak i veiledning og retningslinjer til skoleiere og skoleledere

  Registrere fritak og fravær i PAS

 • En foreldrebrosjyre på bokmål og nynorsk blir sendt ut til skolene i forkant av prøvegjennomføringen. Elektronisk versjon er tilgjengelig her.

  Foreldrebrosjyre på bokmål og nynorsk.

  Engelsk foreldrebrosjyre.

  Vi vil oversette brosjyren til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. De blir lagt ut her i august. 

Gjennomføring av prøven

 • Elevene trenger sitt individuelle brukernavn og passord for å gjennomføre prøven. I tillegg må alle ha et felles dagspassord. Dagspassordet skal lærer skrive inn for hver enkelt elev.

  Det er skoleadministrator som henter ut brukernavn, passord og dagspassord fra PAS. 

  Brukernavn og passord kan hentes ut god tid i forveien, dagspassordet må hentes ut samme morgen som prøven skal gjennomføres.

  Beskrivelse av hvordan du tar ut dagspassord finner du i brukerveiledningen for PAS. 

  Logg inn i PAS

 • For å ta de elektroniske prøvene, må elevene logge seg inn i vårt prøvegjennomføringssystem, PGS nasjonale prøver.

  Logg inn i PGS nasjonale prøver

  Lenk gjerne direkte til innloggingssiden fra skolens læringsplattform slik at elevene kan logge seg inn derfra.

 • Prøvetid
  • Engelsk: 60 minutter. 
  • Lesing og regning: 90 minutter. 

  Elevene kan levere besvarelsen når de er ferdige, men de må sitte tiden ut slik at de ikke forstyrrer de andre elevene.

  Lærer må sørge for at elevene som er ferdige har noe å gjøre frem til prøvetiden er over.

  Hjelpemidler
  • Elevene skal ha med seg skrivesaker og kladdeark. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. 

  Det er skolen og skoleeier som er ansvarlige for at elevene ikke bruker for eksempel kalkulator eller oversettelsesprogrammer.

 • Elever som blir syke under prøvegjennomføring

  Hvis en elev blir syk under nasjonale prøver og ikke klarer å gjennomføre, lukk nettleseren ved å trykke på krysset øverst i høyre hjørne. Elevens svar blir da lagret i systemet i inntil ti dager. Når eleven er tilbake, kan han eller hun logge seg inn med samme brukernavn og passord og et nytt dagspassord og fullføre prøven. 

  Elever som er syke på prøvedagen

  Elever som er syke på prøvedagen eller blir syke under nasjonale prøver, skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen.

  Registrere fritak og fravær i PAS

 • Brukerveiledning

  Brukerveiledningen til PAS/PGS nasjonale prøver 

  Brukerstøtte

  Hvis det oppstår spørsmål eller problemer i PAS eller PGS som ikke kan løses ved å lese brukerveiledningen, skal skolene be om hjelp fra sin skoleeier som ved behov kontakter Fylkesmannen.

  For brukerstøtte på skoleadministrative systemer, ta kontakt med leverandøren av systemet.

 • Leseprøven gjennomføres på papir. Det er lærerens oppgave å vurdere prøvene og registrere resultatene i PAS. 

  På slutten av prøvedagen publiserer vi en vurderingsveiledning i PAS. På de åpne oppgavene må lærer bruke vurderingsveiledningen for å avgjøre om eleven har gitt et svar som kan få poeng eller ikke. På flervalgsoppgavene taster lærer inn svarene i PAS, poengene beregnes automatisk.

  For at vurderingen skal bli rettferdig for elevene, må lærer følge vurderingsveiledningen som kommer på slutten av prøvedagen. 

  Registrering av resultater i brukerveiledningen for PAS

 • På noen skoler kan dataansvarlig på skolen sørge for at det tekniske er på plass, men det kan også hende at IT-ansvarlig i kommunen må bistå med dette.

  Se informasjon om IP-adresser som skal være åpne og hvilke nettlesere dere kan bruke på nasjonale prøver.

  IP-adresser og tekniske krav ved prøver

  Sjekkliste for bredbånd og IKT lokalt

  Har skolen full kontroll over kapasiteten på nettverket og de tekniske spesifikasjoner som kreves når nasjonale prøver gjennomføres?

  Dette er en sjekkliste for IKT-ansvarlig på skolen og i kommunen.

Oppfølging av prøven

 • Dagen etter gjennomføring vil de fleste skoler finne resultatene til sine elever i PAS. For noen få skoler tar det litt mer tid.

  Resultatene presentert på samme måte som tidligere i PAS.

  Resultatene blir imidlertid ikke lenger knyttet til poeng, men til den nye skalaen. Mestringsnivåene vil ikke lenger benyttes for å beskrive skolens gjennomsnitt, men vil blir oppgitt på den nye skalaen.

  I desember blir alle resultatene offentliggjort i Skoleporten.

 • I PAS finner du en rapport som viser elevenes skalapoeng sammen med oppgavene i prøven for hvert mestringsnivå. Du finner også en rapport som viser resultatene for hvert område av prøven og andelen elever på hvert mestringsnivå.

  Denne informasjonen kan være nyttig å bruke som grunnlag for samtaler med elever dine og til å justere egen undervisning.

  I lærerveiledningene til prøvene kan du lese om hvordan du kan følge opp resultatene for din klasse. Se også

  For tips og råd om arbeid med de grunnleggende ferdighetene, se

 • Oppfølgingen av nasjonale prøver bør ikke sees isolert fra det daglige arbeidet med vurdering og grunnleggende ferdigheter.

  Resultatene fra nasjonale prøver kan brukes som grunnlag for samarbeid og diskusjoner i lærerkollegiet, og være en del av bakgrunnen når kollegiet utvikler planer og strategier for kommende undervisning og videre utvikling.

  Resultatene får en større betydning for skolens og elevenes læring på de skolene der lærerkollegiet og ledelsen jobber sammen og tar et kollektivt og profesjonelt ansvar for elevenes læring. 

  Som skoleeier kan du bruke informasjonen fra prøvene til å gjøre prioriteringer og starte nødvendig utviklingsarbeid for skoler i din kommune. Du får også informasjon om enkeltskoler som kan trenge ekstra hjelp.

  Informasjonen fra nasjonale prøver må alltid sees i sammenheng med annen informasjon om elevene og skolen.

Lukk X

Gi tilbakemelding om denne siden

Takk for hjelpen!

Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden? Er den bra eller kan den bli bedre?

Vi kan ikke svare på denne meldingen. Send en e-post til redaksjon@udir.no hvis du har spørsmål.

Avbryt Send