Nasjonale prøver

Hovedinnhold

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. 

Steg for gjennomføring

Før prøven

Gjennomføring av prøven

 • Brukerveiledning

  Brukerveiledningen til PAS/PGS nasjonale prøver 

  Brukerstøtte

  Hvis det oppstår spørsmål eller problemer i PAS eller PGS som ikke kan løses ved å lese brukerveiledningen, skal skolene be om hjelp fra sin skoleeier som ved behov kontakter Fylkesmannen.

  For brukerstøtte på skoleadministrative systemer, ta kontakt med leverandøren av systemet.

 • Elevene trenger sitt individuelle brukernavn og passord for å gjennomføre prøven. I tillegg må alle ha et felles dagspassord. Dagspassordet skal lærer skrive inn for hver enkelt elev. Det er viktig at elevene ikke får tilgang til dagspassordet.

  Det er skoleadministrator som henter ut brukernavn, passord og dagspassord fra PAS. 

  Brukernavn og passord kan hentes ut god tid i forveien, dagspassordet må hentes ut samme morgen som prøven skal gjennomføres.

  Beskrivelse av hvordan du tar ut dagspassord finner du i brukerveiledningen for PAS. 

  Logg inn i PAS

 • For å ta de elektroniske prøvene, må elevene logge seg inn i vårt prøvegjennomføringssystem, PGS nasjonale prøver.

  Logg inn i PGS nasjonale prøver

  Lenk gjerne direkte til innloggingssiden fra skolens læringsplattform slik at elevene kan logge seg inn derfra.

 • Prøvetid
  • Engelsk: 60 minutter. 
  • Lesing og regning: 90 minutter. 

  Elevene kan levere besvarelsen når de er ferdige, men de må sitte tiden ut slik at de ikke forstyrrer de andre elevene.

  Lærer må sørge for at elevene som er ferdige har noe å gjøre frem til prøvetiden er over.

  Hjelpemidler
  • Elevene skal ha med seg skrivesaker og kladdeark. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. 

  Det er skolen og skoleeier som er ansvarlige for at elevene ikke bruker for eksempel kalkulator eller oversettelsesprogrammer.

 • Elever som blir syke under prøvegjennomføring

  Hvis en elev blir syk under nasjonale prøver og ikke klarer å gjennomføre, lukk nettleseren ved å trykke på krysset øverst i høyre hjørne. Elevens svar blir da lagret i systemet i inntil seks dager. Når eleven er tilbake, kan han eller hun logge seg inn med samme brukernavn og passord og et nytt dagspassord og fullføre prøven. 

  Elever som er syke på prøvedagen

  Elever som er syke på prøvedagen eller blir syke under nasjonale prøver, skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen.

  Registrere fritak og fravær i PAS

 • Leseprøven gjennomføres på papir. Det er lærerens oppgave å vurdere prøvene og registrere resultatene i PAS. 

  På slutten av prøvedagen publiserer vi en vurderingsveiledning i PAS. På de åpne oppgavene må lærer bruke vurderingsveiledningen for å avgjøre om eleven har gitt et svar som kan få poeng eller ikke. På flervalgsoppgavene taster lærer inn svarene i PAS, poengene beregnes automatisk.

  For at vurderingen skal bli rettferdig for elevene, må lærer følge vurderingsveiledningen som kommer på slutten av prøvedagen. 

  Logg inn i PAS

  Registrering av resultater i brukerveiledningen for PAS

Oppfølging av prøven

 • Analyserapport i PAS

  Når prøveperioden er avsluttet, er skolens resultater tilgjengelig i en ny analyserapport i PAS

  Vi har laget en film som forklarer hva du ser i analyserapporten

  Analyserapporten viser resultatene for skolen din, elevgruppene som har gjennomført prøven, og hver enkelt elev. Du kan sammenligne resultatene med nasjonalt nivå, og se andel elever i prosent på hvert mestringsnivå. Resultatene for eleven viser hvor på mestringsnivået resultatet er, hvilke oppgaver som hører til hvert mestringsnivå og hvilke oppgaver eleven mestrer.

  Demoversjon av rapporten

 • Analyserapport i PAS

  Når prøveperioden er avsluttet, er skolens resultater tilgjengelig i en ny analyserapport i PAS. Elevenes besvarelser på de elektroniske prøvene, er tilgjengelige i elevmonitor i PGS - nasjonale prøver.

  Foredrag om endringene i nasjonale prøver 

  Publisering i Skoleporten

  I desember blir alle resultatene på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og på skolenivå offentliggjort i Skoleporten

 • For å forstå elevenes resultater kan du bruke den nye analyserapporten i PAS. 

  I lærerveiledningene som blir publisert etter prøvegjennomføringen, kan du lese om hvordan du kan følge opp resultatene for dine elever. Se også

   

 • Spørsmål til utgangspunkt for diskusjon

  Resultatene fra nasjonale prøver kan brukes som grunnlag for samarbeid og diskusjoner i lærerkollegiet, og være en del av bakgrunnen når kollegiet utvikler planer og strategier for kommende undervisning og videre utvikling. Aktuelle spørsmål kan være:

  • Ser vi noen mønstre/tendenser i resultatene for vår skole?
  • Har vi annen type informasjon som bekrefter eller avkrefter resultatene fra nasjonale prøver?
  • Indikerer resultatene fra nasjonale prøver at det er behov for ytterligere kartlegging?
  • Hvilke konsekvenser får resultatene for skolens videre praksis, og hva kan vi gjøre for å forbedre de resultatene vi ikke er fornøyd med?
  • Jobber alle lærerne på vår skole med de grunnleggende ferdighetene, eller er det bare noen som tar ansvar for dette hos oss? Hvordan jobber de andre lærerne med de grunnleggende ferdighetene?
  Ta hensyn til lokale forhold

  Når skolen analyserer prøveresultatene, er det viktig å ta hensyn til lokale forhold, blant annet lokalt læreplanarbeid, satsingsområder eller kjennetegn ved det enkelte årskullet eller den enkelte elevgruppen.

  Spesielt ved små skoler og i små kommuner kan noen få elever som presterer veldig svakt eller veldig sterkt, gi store utslag på resultatene.

  Ved å snakke om resultatene i fellesskap kan det bidra til økt forståelse av hvordan resultatene skal tolkes, og hvordan de kan brukes videre i opplæringen på skolen. 

 • Som skoleier kan du bruke informasjonen fra prøvene til å gjøre prioriteringer og starte nødvendig utviklingsarbeid for skoler i din kommune. Du får også informasjon om enkeltskoler som kan trenge ekstra hjelp. 

  Analysene av en kommunes resultater må gjøres i samarbeid med skolene, for det er de som kjenner til detaljene i resultatene.

  Prøveresultatene må alltid sees i sammenheng med annen informasjon om kommunen, skolen og elevgrunnlaget.