Kartlegging videregående

Hovedinnhold

Kartleggingsprøvene på Vg1 skal i de neste årene erstattes av læringsstøttende prøver som er frivillig for skolene. Vi begynner med ny regneprøve i 2015. Kartleggingsprøvene i lesing og engelsk er nå frivillige for skolene å gjennomføre.

Hovedpunkter

Forberede

 •  

   
  Kartleggingsprøver i:Gjennomføres:
  Lesing (papirprøve) Uke 34, 35, 36 og 37
  Engelsk (elektronisk prøve) Uke 34, 35, 36 og 37

  Prøvene på Vg1 er frivillige for skolene.

  Skolen velger selv hvilken dag/hvilke dager innenfor dette tidsrommet (17. august – 11. september 2015) de ønsker å gjennomføre prøvene. Det vil ikke bli satt opp ekstradager utover disse ukene. Skolen må sørge for at elever som var borte på den oppsatte prøvedagen, kan ta prøven på et senere tidspunkt innenfor de ordinære prøveukene.

  Læringsstøttende prøve i regning

  Kartleggingsprøvene på Vg1 skal i de neste årene erstattes av frivillige læringsstøttende prøver. Vi begynner med ny regneprøve i 2015.

  Her finner du mer om den nye regneprøven og andre læringsstøttende prøver

  Frivillige kartleggingsprøver

  Kartleggingsprøvene i lesing og engelsk gjennomføres som vanlig, men de er ikke lenger obligatoriske.

 • Begge prøvetypene har som hensikt å være et redskap for lærer for å kunne følge opp elevene.

  Læringsstøttende prøver

  De læringsstøttende prøvene gir informasjon om alle elevene. Les mer om læringsstøttende prøver her

  Kartleggingsprøver

  Kartleggingsprøvene gir informasjon om de 20 prosent svakeste elevene. Informasjonen skal brukes av skolen og lærerne for å gi elever med særskilte utfordringer ekstra oppfølging.

 • Skolen må informere elever og foreldre om kartleggingsprøvene. Her finner du et informasjonsskriv som kan deles ut i forkant av prøven.

  Bokmål

  Informasjon om frivillige kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver Vg1 (pdf)

  Nynorsk

  Informasjon om frivillige kartleggingsprøver og læringsstøttande prøver Vg1 (pdf)

 • Kartleggingsprøve i lesing

  Den frivillige kartleggingsprøven i lesing skal gjennomføres på papir. Denne prøven skal ikke bestilles, og skolen skal ikke melde opp elevene i PAS. Skolene må skrive ut og kopiere opp prøvene selv. Dere finner PDF av prøvene i PAS.

  Læringsstøttende prøve i regning (ny høsten 2015)

  Her finner du informasjon om påmelding til den frivillige læringsstøttende prøven i regning.

  Kartleggingsprøve i engelsk

  Den frivillige kartleggingsprøven i engelsk skal gjennomføres elektronisk. Skolen må melde opp sine elever i PAS. Det er åpent for påmelding i PAS fra 5. august 2015.

  I tillegg må det bestilles en lytteprøve på CD i forkant av gjennomføringen. For å bestille CD-er skal skolen sende en e- post til prover@lundeby.no. CD-en er lik som tidligere år, så dersom skolen har fra før så trenger dere ikke å bestille nye. E-posten til Lundeby må inneholde følgende:

  • navn på skolen
  • navn på kontaktpersonen
  • skolens postadresse
  • antall elever på trinnet

  NB! Skolen vil motta en CD for hver 30. elev. For eksempel vil en skole med 120 elever på Vg1 motta fire CD-er. Skolen må derfor oppgi nøyaktig antall elever på trinnet.

  Påmelding i PAS for de elektroniske prøvene

  Det er åpent for påmelding i PAS fra 5. august til og med 10. september 2015.

  Ved påmeldingen må skoleadministrator kontrollere at prøvetype og prøveperiode er korrekt. For å overføre informasjon fra skoleadministrative systemer, må skoleadministrator kontakte sin leverandør av skoleadministrativt system for å få vite om det er tilrettelagt for dette for denne kartleggingsprøven.

  Kartleggingsprøve i engelsk

  • Prøvetype: Kartleggingsprøver videregående skole (prøvetypekode KP)
  • Prøveperiode: Høsten 2015 (prøveperiodekode H-2015)
  • Fagkode engelsk: KPENGV1

  Skolen melder opp elevene i PAS ved å følge de samme prosedyrene som gjelder for eksamen. Detaljert beskrivelse av påmeldingsrutinene finnes i PAS/PGS – Brukerveiledning for skolen.

   

   

 • Rektor er ansvarlig for at retningslinjene blir fulgt.

  Sjekkliste for skolelederen

  Før prøven

  • Informere lærerne om frivillige kartleggingsprøver.
  • Sørge for at lærerne er kjent med veiledningsmateriellet som er publisert i PAS.
  • For kartleggingsprøven i lesing: Be skolen huske å skrive ut riktig antall prøvehefter.
  • For kartleggingsprøven i engelsk: Meld opp elevene i PAS og bestill CD for lytteprøve. Husk hodetelefoner.
  • Informere elever og foresatte. Informasjonsskriv kan lastes ned fra www.udir.no/kartlegging-vgo
  • Sørge for at elever som har behov for det, får spesiell tilrettelegging.

  På prøvedagen

  • Være til stede og behjelpelig sammen med lærerne som står for gjennomføringen av prøven.

  Etter prøven

  • Sørge for at elever som skårer under bekymringsgrensen, får ekstra oppfølging.
  • Bruke resultatene som et ledd i tilrettelegging av undervisning for nye elever i videregående opplæring.
  • Oppmuntre lærerne til å ta i bruk undervisningsforslagene i veiledningsmateriellet for å følge opp prøveresultatene i klasserommet. Intensjonen er at mange av disse læringsaktivitetene kan gjennomføres uten store endringer i den øvrige klasseromspraksisen.

   

 • Når skolen har valgt å gjennomføre kartleggingsprøven i lesing, har skolen ansvaret for at prøven kan gjennomføres også av elever som trenger spesiell tilrettelegging. Det kan ikke benyttes ordninger som kan påvirke elevresultatene.

  Kartleggingsprøven i lesing finnes i punktskriftversjon for leselist og som svaksyntversjon for lesing på skjerm. Skoler som har elever som trenger punktskriftversjon eller svaksyntversjon, kan bestille prøvene fra:

  Statped sør-øst,  statped.sorost@statped.no, telefon 02196

Gjennomføre

 • I lesing er det frivillig kartleggingsprøve for Vg1 i uke 34, 35, 36 og 37 i 2015. Prøven er på papir.

  Prøven i lesing tar utgangspunkt i kompetansemål i ulike fag etter 10. trinn som handler om lesing som grunnleggende ferdighet.

  Prøven er laget slik at den inneholder mange enkle og få vanskelige oppgaver, og mange elever vil klare å løse de fleste oppgavene. Hensikten med dette er å avdekke hvilke elever som har manglende grunnleggende ferdigheter og dermed står i fare for ikke å få utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen skal selv bruke prøveresultatene til å iverksette nødvendige oppfølgingstiltak for elever som har behov for det.

  Prøven er oversatt til nord- sør- og lulesamisk.

  Prøvetid og retting

  Kartleggingsprøven i lesing består av tre oppgaver som til sammen tar 40 minutter å gjennomføre. De to oppgavene i tekstlesing er del en, og ordkjedeprøven er del to av prøven. Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Den papirbaserte prøven i lesing må rettes av læreren. Fasiten finnes i lærerveiledningen som er publisert i PAS.

  Resultater

  Resultatene skal kun brukes i det pedagogiske arbeidet på skolen og registreres derfor ikke i PAS.

 • Kartleggingsprøven i regning for Vg1 er erstattet av en læringsstøttende prøve i regning. Prøven er frivillig for skolene.

  Les mer om læringsstøttende prøver her.

   

   

   

 • I engelsk er det frivillig kartleggingsprøve for Vg1 i uke 34, 35, 36 og 37 i 2015. Prøven er elektronisk. Prøven må gjennomføres mellom klokka 08.00 og 17.00.

  Prøven i engelsk tar utgangspunkt i kompetansemål i deler av faget engelsk. Prøvene er laget slik at de inneholder mange enkle og få vanskelige oppgaver, og mange elever vil klare å løse de fleste oppgavene.

  Hensikten med dette er å avdekke hvilke elever som har manglende grunnleggende ferdigheter og dermed står i fare for ikke å få utbytte av den ordinære opplæringen.

  Skolen skal selv bruke prøveresultatene til å iverksette nødvendige oppfølgingstiltak for elever som har behov for det.

  Veiledninger er publisert i PAS.

  Gjennomføring av prøven

  Prøvetiden for den elektroniske kartleggingsprøven i engelsk er totalt 60 minutter, men elevene kan forlate datamaskinen når oppgaven er levert. Ingen hjelpemidler er tillatt.

  For å gjennomføre prøven må elevene logge seg på nettadressen  https://pgsc.udir.no. Skriv inn brukernavn og passord som er hentet fra PAS, samt dagspassord. Dagspassordet må hentes i PAS på prøvedagen.

  Dersom elevene logger seg av underveis eller blir avbrutt av for eksempel strømbrudd, vil elevene komme tilbake til der de logget seg av ved neste påloggingsforsøk. Elevene har mulighet til å bla seg fram og tilbake mellom oppgavene, og de kan dessuten gå gjennom oppgavesvarene før endelig innlevering.

  Resultater

  Etter at de elektroniske prøvene er gjennomført, kan læreren hente ut resultatrapporter for egen elevgruppe i PAS. For å få tilgang til egne gruppers resultater må lærer/skoleadministrator være registrert som Ansvarlig for prøvegruppen i påmeldingsbilder i PAS.

   

Følge opp

 • Kartleggingsprøver

  Skolen skal gi tilbakemelding til eleven om resultatene på kartleggingsprøvene.

  Det er utarbeidet veiledningsmateriell til kartleggingsprøvene som beskriver hvordan skolen og lærerne kan følge opp prøveresultatene i klasserommet. Dette innebærer hvordan prøveresultatene skal tolkes, samt forslag til tiltak i undervisningen. Det finnes en veiledning til hver prøve. Veiledningen er publisert i PAS.

  For kartleggingsprøven i engelsk er det mulig å se enkeltelevenes prøver. Denne funksjonen er beskrevet i brukerveiledningen til PAS/PGS.

  Informasjon om oppfølging av den frivillige læringsstøttende prøven på skolenivå.

   

   

   

 • Kartleggingsprøver

  Resultatene fra kartleggingsprøvene må alltid vurderes og ses i sammenheng med annen informasjon som læreren og skolen har om elevene. Prøvene er derfor ikke egnet som rapportering til systemnivå, og gir ikke god nok informasjon om elevenes samlede kompetanse eller skolens kvalitet.

  Prøvene er ikke laget for å kunne sammenligne resultater med andre skoler, kommuner eller fylker, men for å brukes i klasserommet og på skolen.

  Det er skoleeiers ansvar at kartleggingsprøvene gjennomføres i tråd med fastsatte retningslinjer og prøvenes hensikt. Skoleeier skal også se til at resultatene blir fulgt opp og at elever som havner under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver får nødvendig og tilpasset oppfølging.

  Skoleeier skal etterspørre hvilke tiltak og hvilken oppfølging skolen har iverksatt på bakgrunn av resultatene fra kartleggingsprøvene.

   

 • Basert på de ca. 20 prosent svakeste elevresultatene på nasjonalt nivå, blir det beregnet en bekymringsgrense. Det er viktig at denne grensen ikke tolkes absolutt. En elev som presterer like over bekymringsgrensen, kan likevel trenge spesiell oppfølging. På samme måte har en elev som presterer like under bekymringsgrensen, ikke nødvendigvis behov for ytterligere oppfølging.

  Bekymringsgrensen beregnes på bakgrunn av resultatene fra et representativt utvalg første gang kartleggingsprøven gjennomføres. Kartleggingsprøvene i lesing og i engelsk ble gjennomført første gang i 2010.

  Bekymringsgrenser for kartleggingsprøve i lesing

  DelprøveBekymringsgrenseMax poengsum
  Del 1 – tekstlesing 20 poeng 34 poeng
  Del 2 – ordkjedeprøve 41 poeng 75 poeng

   

  Bekymringsgrenser for kartleggingsprøve i engelsk

  DelprøveBekymringsgrenseMax poengsum
  Del 1 – lytting 13 poeng 24 poeng
  Del 2 – lesing 11 poeng 28 poeng