Tall om grunnskolen 2015/16

Hovedinnhold

Her finner du de viktigste tallene fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI), og analyser av tallene.

  • Artikkel
  • Publisert: 11.12.2015

GSI-tall 2015/16

Tall fra GSI per 1. oktober 2015 er tilgjengelige på udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015.

Alle tall og beregninger i dette notatet er gjort med utgangspunkt i rapporter fra GSI, og er basert på et uttrekk av alle offentlige og private grunnskoler.

Tallene er registert per 1. oktober 2015. Den registrerte ressursbruken er den planlagte ressursbruken for hele skoleåret.

Elevtall, grunnskoler og lærertetthet

Det er i alt 623 755 elever i grunnskolen skoleåret 2015/16. Det er 4 759 flere elever enn skoleåret 2014/15.

Det er 2 867 grunnskoler i Norge. Dette er 19 færre enn forrige skoleår.

For skoleåret 2015/16 er lærertetthet (gruppestørrelse 1) beregnet til 13,5 elever per lærer. Lærertetthet i en ordinær undervisningssituasjon (gruppestørrelse 2) er beregnet til 16,8 elever per lærer. Det er det samme som for forrige skoleår.

Alle grunnskoleelever i Norge er med i tallgrunnlaget, også elever som går på egne skoler for spesialundervisning.

Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer

Det er en økning i antall lærere totalt, økningen er først og fremst på ungdomstrinnet. Årsverk til undervisning har økt med 391 årsverk siden 2014/15, men det har vært en nedgang i årsverk til annet enn undervisning. Samlede årsverk til undervisningspersonale har økt med 281 årsverk siden forrige skoleår. Antall elever per lærerårsverk er det samme som forrige skoleår.

Det er gjennomsnittlig 787 elevtimer (årstimer) per elev. Dette er det samme som forrige skoleår.

Spesialundervisning

Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har økt i mange år. De siste tre årene har det vært en liten nedgang i antall elever med spesialundervisning. Andelen elever med spesialundervisning i grunnskolen er nå 7,9 prosent. Den er nesten tre ganger så høy ved 10. trinn som ved 1. trinn. 67,5 prosent av elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning er gutter.

3 966 elever går i egen fast avdeling for spesialundervisning. 363 skoler oppgir at de har elever i egen fast avdeling for spesialundervisning. I tillegg er 1 660 elever utplassert én eller flere dager i uken utenfor ordinær opplæring (alternativ opplæringsarena).

Valgfag

Flest elever på 8.-10. trinn (33 prosent) velger fysisk aktivitet og helse. Etter dette er sal og scene og design og redesign de mest populære valgfagene. 13 og 10 prosent av elevene velger disse valgfagene.

Fag fra videregående

Skoleåret 2015/16 er det totalt 1 595 elever på ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring. 755 tar fag fra videregående i stedet for valgfag, mens 840 tar fag fra videregående ved siden av valgfag.

Eldre GSI-analyser