Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 37 treff

Sorter etter:

 • Samisk i vidaregåande opplæring

  Opplæringslova § 6-3 gir samar i vidaregåande opplæring rett til opplæring i samisk. Tilskottet skal medverke til at elevar/lærlingar får opplæring i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3/Samisk 4) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet-Samisk.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 26.04.2016

 • Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn

  Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger. 100 kommuner har til nå mottatt tilskudd fra ordningen. Fra høsten 2016 mottar alle kommunene tilskudd.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 14.04.2016

 • Lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar med særskilde behov

  Tilskottsordninga er for dei som er under 25 år. Ho gjeld for lærlingar og lærekandidatar som har særskilde behov og/eller har svake norskdugleikar og kort butid i Noreg. I tillegg er kandidatar med særskilde behov, som fram til no har vore innanfor forsøksordninga med praksisbrev, omfatta av ordninga. Frist for innsending av elektronisk søknad frå fylkeskommunen er 1. oktober.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 15.02.2016

 • Folkehøgskoler - nordiske

  Mottaker av tilskudd er Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 08.02.2016

 • Tilskudd til lesestimulering

  I forbindelse med strategien Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019), skal Utdanningsdirektoratet forvalte en tilskuddsordning til private og ideelle organisasjoner for å drive lesestimuleringstiltak. Søknadsfrist er 7. mars 2016.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 03.02.2016

 • Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

  Tilskuddsordning | Sist endret: 01.12.2015

 • Samisk i grunnskolen

  Opplæringslova § 6-2 gir alle elevar i grunnskolealder i samiske distrikt rett til opplæring i og på samisk. Utanfor samiske distrikt har samiske elever rett til opplæring i samisk, og dersom minst ti elever i ein kommune ønskjer opplæring på samisk har dei også rett til slik opplæring. Denne retten fell bort dersom det blir færre enn seks elevar igjen i gruppa.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 10.11.2015

 • Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede

  Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle, løfte fram, synliggjøre og formidle ny kunnskap på det spesialpedagogiske området i barnehage og grunnopplæring. Søknadsfristen for prosjektåret 2016 er 1. desember 2015.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 30.10.2015

 • Private og frivillige organisasjonar

  Formålet med tilskottsordninga er å stimulere private og frivillige organisasjonar til iverksetting av tiltak som på ulike måtar kan bidra til å nå sektormåla for grunnopplæringa. Tilskott kan gjevast til drift av organisasjonar eller som støtte til tidsavgrensa prosjekt. Organisasjonen si verksemd må ha ein nasjonal verdi og aktivitetar eller tiltak må nå flest mogeleg elevar og skolar.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 30.10.2015

 • Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereforma (L97)

  Ved innføring av skolestart for seksåringar i 1997, vart det bestemt at kommunane skulle få kompensasjon for investerings- og kapitalkostnadar knytt til nødvendige investeringar i samband med reformen (L97).

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.10.2015