Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 36 treff

Sorter etter:

 • Samisk i grunnskolen

  Opplæringslova § 6-2 gir alle elevar i grunnskolealder i samiske distrikt rett til opplæring i og på samisk. Utanfor samiske distrikt har samiske elever rett til opplæring i samisk, og dersom minst ti elever i ein kommune ønskjer opplæring på samisk har dei også rett til slik opplæring. Denne retten fell bort dersom det blir færre enn seks elevar igjen i gruppa.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 10.11.2015

 • Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede

  Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle, løfte fram, synliggjøre og formidle ny kunnskap på det spesialpedagogiske området i barnehage og grunnopplæring. Søknadsfristen for prosjektåret 2016 er 1. desember 2015.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 30.10.2015

 • Private og frivillige organisasjonar

  Formålet med tilskottsordninga er å stimulere private og frivillige organisasjonar til iverksetting av tiltak som på ulike måtar kan bidra til å nå sektormåla for grunnopplæringa. Tilskott kan gjevast til drift av organisasjonar eller som støtte til tidsavgrensa prosjekt. Organisasjonen si verksemd må ha ein nasjonal verdi og aktivitetar eller tiltak må nå flest mogeleg elevar og skolar.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 30.10.2015

 • Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereforma (L97)

  Ved innføring av skolestart for seksåringar i 1997, vart det bestemt at kommunane skulle få kompensasjon for investerings- og kapitalkostnadar knytt til nødvendige investeringar i samband med reformen (L97).

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.10.2015

 • Landsliner

  Målet med tilskottsordninga er å bidra til å sikre elevar frå heile landet eit nasjonalt tilbod i små og/eller kostbare kurs i vidaregåande opplæring.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.10.2015

 • Tettere oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring

  Målet med denne tilskuddsordningen er å bidra med finansiering slik at elever i videregående skole som har svake grunnleggende ferdigheter får tettere oppfølging i Vg1. 

  Tilskuddsordning | Sist endret: 10.06.2015

 • Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

  Tilskuddsordning | Sist endret: 08.06.2015

 • Murmanskskolen

  Tilskuddet skal bidra til finansiering til drift av Norsk-russisk videregående skole (Murmanskskolen), slik at norske elever kan ta Vg3 der.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.05.2015

 • Kompletterende undervisning

  Målet for tilskuddsordningen er å bidra til å finansiere kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) for elever ved utenlandske eller internasjonale grunnskoler.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 15.04.2015

 • Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn

  Fra høsten 2015 er det bevilget 200 mill. kroner til en ny øremerket tilskuddsordning til økt lærertetthet på 1.-4.trinn. Formålet med ordningen er å sette kommuner i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. 25 prosent av midlene er satt av til forskning på effekter av flere lærerstillinger på 1.-4. trinn. Dermed er det 150 mill. kroner som skal utbetales til kommunene. Midlene gir rom for å ansette rundt 700 flere lærere i småskolen.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 14.04.2015