Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet

Hovedinnhold

Hvert år søker nesten 40 000 ungdommer seg inn på et yrkesfaglig utdanningsprogram. Regjeringen har som målsetting at de som velger yrkesfag skal få en opplæring som i større grad er tilpasset behovene i arbeidslivet.  

  • Artikkel
  • Publisert: 19.02.2016

Faglige råd

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet og foreslå nødvendige endringer. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier som rekruttering, gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet.

Hvem deltar i arbeidet?

I arbeidet med å anbefale en ny tilbudsstruktur samarbeider Utdanningsdirektoratet med partene i arbeidslivet.

De ni faglige rådene er viktige bidragsytere i gjennomgangen. I begynnelsen av 2015 fikk de i oppdrag å vurdere hvert enkelt lærefag og yrkeskompetansefag som inngår i dagens tilbud opp mot kriteriene vi har nevnt ovenfor. De faglige rådene skal sluttføre sitt arbeid i løpet av april 2016. Utdanningsdirektoratet har også opprettet fem yrkesfaglige utvalg som skal delta i gjennomgangen. I utvalgene sitter personer fra næringslivet, fylkeskommunene, forskere og øvrige ressurspersoner. De har fått i oppdrag å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen, og å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud.

De yrkesfaglige utvalgene har levert sine rapporter. De leser du her:

Faglig råd har levert sine utviklingsredgjørelser. De leser du her

Udirs anbefalinger vil være klar høsten 2016

Utdanningsdirektoratet vil sammenstille og vurdere alle innspillene til endringer i tilbudsstrukturen. Vi vil oversende våre anbefalinger til Kunnskapsdepartementet innen 30. september. Etter behandling i Kunnskapsdepartementet vil forslagene sendes ut på offentlig høring.