Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Hovedinnhold

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene.

SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet.

Der de faglige rådene har ansvar for å gi råd om spørsmål som gjelder fag innenfor sine respektive utdanningsprogram, skal SRY tilstrebe å ha et overordnet og strategisk perspektiv i sine råd til myndighetene.

Retningslinjene for trepartssamarbeidet finner du her.

Det inneværende SRY er oppnevnt for perioden 2012 til 2016. På det konstituerende møtet i desember 2015 ble Trude Tinnlund fra LO valgt til leder. SRY har som tradisjon å velge nye ledere etter to år.

Vanligvis avholder SRY seks møter i året. For å styrke kontakten med fylkeskommunene, er det tradisjon for å legge ett av møtene utenfor Oslo. Sekretariatet ligger hos Utdanningsdirektoratet som dermed har ansvar for blant annet saksforberedelser, referater og utredningsarbeid.

SRY ble opprettet i 2004, og etterfulgte da Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA). Mandat og sammensetning ble endret i denne overgangen.

Hovedpunkter

Innhold Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Nyeste (4)

Artikler (4)