PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er kommunen og fylkeskommunens sakkyndige organ.

 • Artikkel
 • Publisert: 20.01.2014

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon.

Den skal gi skoler råd og veiledning for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, og bistå skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring.

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

De skal også gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for elever som har behov for det.

Kommuner og fylkeskommuner henter inn råd fra PP-tjenesten blant annet i disse sakene:

 • spesialundervisning på skolen (§ 5-1)
 • for voksne med behov for grunnskoleopplæring (§ 4a-2)
 • tidligere skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
 • utsatt skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
 • fritak fra opplæringsplikten (§ 2-1 fjerde ledd)
 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen og i videregående opplæring (§§ 2-6 og 3-9)
 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring (§§ 2-14 og 3-10)
 • særskilt inntak til videregående skoler (§ 3-1 sjette ledd)
 • utvidet opplæringstid i videregående opplæring (§ 3-1 femte ledd)

Utfordringer PPT kan utrede og gi råd om

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer er

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

PP-tjenesten har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjon om eleven oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Last ned denne informasjonen på mange språk