Tolkning av forskrift til opplæringsloven

Hovedinnhold

Her finner du alle våre tolkningsuttalelser om forskrift til opplæringsloven, sortert på kapittel.

  • Artikkel
  • Publisert: 25.08.2011
  • Sist endret: 20.01.2014

Hele forskrift til opplæringsloven 

Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa

Kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 1-5 Deltagelse i opplæringen når eleven har standpunktkarakter  
§ 1-8 Moglegheit for kommunen til å endre tilbodet om språkleg fordjuping 
§§ 1-8 og 1-10 Samisk som fremmedspråk
§§ 1-9 og 1-10 Fremmedspråk i videregående skole for hørselshemmede elever
§ 1-11 Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål 
§ 1-13 Fritak fra fellesfag 
§ 1-16 Godkjenning av Vg2 etter opplæring i Australia 
§ 1-16 Godkjenning av morsmål og fellesfag etter opplæring i utlandet 

Rundskriv

Udir–8–2012 Endringer i faget kroppsøving
Udir-7-2012 Innføring av valgfag på ungdomstrinnet
Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet
Udir-12-2010 Informasjon om krav til tilpasning av opplæringen i fellesfagene
Udir-11-2009 Rett til fysisk aktivitet

Kapittel 1A. Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Kapittel 1A i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 1A-1 Leksehjelp - gratisprinsippet og foreldrebetaling for SFO 
§ 1A-1 Adgang til bruk av lekser 

Rundskriv

Udir-6-2010 Informasjon om leksehjelp på 1.-4. årstrinn i grunnskolen

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 3-3 Hva ligger til grunn for karakteren i norsk muntlig?  
§§ 3-4 og 3-33 Standpunktkarakter 1 og tverrfaglig eksamen på yrkesfaglig utdanningsprogram 
§ 3-10 Eksamensformen for privatister 
§ 3-11 Underveisvurdering på barnetrinnet og måloppnåelse
§ 3-19 Vedtakskompetanse for standpunktkarakterer i orden og atferd 
§§ 3-20 og 3-32 Adgangen til å benytte kalkultator som hjelpemiddel på eksamen
§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål 
§ 3-22 Fritak fra karakter i skriftlig sidemål for elever som ikke har gjennomført ungdomstrinnet 
§§ 3-30 og 3-33 Særskilt eksamen i prosjekt til fordypning
§ 3-32 og 4-25 Endre eksamensform ved særskilt tilrettelegging av eksamen
§ 3-32 Avklaring - endre eksamensform ved særskilt tilrettelegging av eksamen
§§ 3-32 og 4-25 Behov for særskilt tilrettelegging av eksamen - manglende norskkunnskaper 
§ 3-33 Tverrfaglig eksamen for privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram 
§ 3-35 Informasjon om Kunnskapsdepartementets tolkning av ordinær eksamen 
§ 3-41 Fravær ved kronisk sykdom 
§ 3-41 Føring av fravær for en elev som er utskrevet på skolen 
§ 3-41 Fravær for elever som møter på skolen, men ikke deltar i undervisningen
§§ 3-41 og 3-47 Føring av fravær for elever som har samtale med PP-tjenesten og BUP 
§ 3-43 Retten til førstegangsvitnemål - omfanget av normal tid 
§ 3-47 Fravær i videregående opplæring - en oppsummering
§§ 3-55 og 4-13 Likeverdighet mellom eksamen for praksiskandidater og realkompetansevurdering

Rundskriv

Udir–8–2012 Endringer i faget kroppsøving
Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3
Udir-4-2010 Retningslinjer for særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi 
Udir-9-2009 Eksamen i norsk, Vg3 studieførebuande utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse
Udir-1-2009 Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet

Kapittel 4. Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne

Kapittel 4 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 4A-1 Voksnes rett til grunnskoleopplæring
§ 4-6 Grunnskolefag som privatist
§ 4-13 Realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen
§§ 3-55 og 4-13 Likeverdighet mellom eksamen for praksiskandidater og realkompetansevurdering 
§§ 3-32 og 4-25 Behov for særskilt tilrettelegging av eksamen - manglende norskkunnskaper 
§ 4-25 Særskilt tilrettelegging av eksamen - fremmedspråk 

Rundskriv

Udir-1-2009 Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet

Kapittel 5. Klage på vurdering

Kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§§ 5-2 og 20-4 Foreldres rett til innsyn og klage på umyndige elevers karakterer
§ 5-5 Skolers plikt til å oppbevare eksamensbesvarelser
§ 5-12 Regler for behandling av klage på standpunktkarakter

Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter

Kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

Kapittel 6 - Inntak til VG2 International Baccalaureat

Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk

Kapittel 7 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 7-1 Fjernundervisning samisk 
§ 7-1 Hospitering som en del av opplæringen i samisk

Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar

Kapittel 8 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Rundskriv

Udir-7-2008 Informasjon om plikten til å sørge for ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater

Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen

Kapittel 9 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 9-4 Innkalling til folkeavstemning om målform

Kapittel 10. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring

Kapittel 10 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Rundskriv

Udir-3-2011 Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring

Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa

Kapittel 11 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 11-10 Godskriving av Vg3 i skole
§ 11-10 Læretid- og godskrivningsregler for anleggsmaskinmekanikere
§§ 11-10, 11-11 og 11-12 Godskriving av tidligere gjennomgått opplæring

Kapittel 12. Tryggleik for elevane

Kapittel 12 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 12-1 Tilsynsansvarlig ved svømme- og livredningsopplæringen i grunnskolen 
§12-1 Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring

Rundskriv

Udir-1-2008 Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring

 Kapittel 13 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Rundskriv

Udir-11-2012 Endring i forskrift til opplæringslova om oppfølgingstenesta

Kapittel 14. Krav til kompetanse i undervisningsstilling

Kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 14-2 b Tilsetting i grunnskolen

Informasjon

Godkjenningsordning for lærere, styrere og pedagogiske ledere med kvalifikasjoner fra utlandet  

Kapittel 17. Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Kapittel 17 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Rundskriv

Udir-9-2010 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Kapittel 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa

Kapittel 18 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 18-1 Refusjonskrav i forbindelse med grunnskoleopplæring utenfor bostedskommunen 
§ 18-1 Gjesteelevsoppgjør mellom kommuner

Kapittel 19. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring

Kapittel 19 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser 

§ 19-7 Fylkeskommunens rett til refusjon av utgifter- opplæring for elever i barneverninstitusjoner

Kapittel 20. Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring

Kapittel 20 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 20-3 Varsling til foreldre når elev i grunnskolen ikke møter på morgenen 
§§ 5-2 og 20-4 Foreldres rett til innsyn og klage på umyndige elevers karakterer

Rundskriv

Udir-7-2010 Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving

Kapittel 22 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Rundskriv

Udir-2-2009 Retten til nødvendig rådgiving

Kapittel 23. Dispensasjon frå forskrifta

Kapittel 23 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Tolkningsuttalelser

§ 23-1 Søknad om dispensasjon: fag- og svenneprøve etter Reform 94

Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet

Kapittel 24 i forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

Ingen tolkningsuttalelser

Lukk X

Gi tilbakemelding om denne siden

Takk for hjelpen!

Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden? Er den bra eller kan den bli bedre?

Vi kan ikke svare på denne meldingen. Send en e-post til redaksjon@udir.no hvis du har spørsmål.

Avbryt Send