Satser lærlinger og lærekandidater - satser gjeldende fra 1.7.2015

Hovedinnhold

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater - satser gjeldende fra 1.7.2015.

  • Artikkel
  • Publisert: 26.06.2015

Basistilskudd I

Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

Basistilskudd I for 2015 er på 130 287 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

 
 SatsFor hvem

5 429 kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5

7 238 kroner i 36 måneder (tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd

8 143 kroner i 48 måneder (tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5

Små håndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på 54 626 kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

Basistilskudd II

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven § 4-5 tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring.

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter er 3 705 kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 44 458 kroner i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid. 

Små håndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

Tilskudd utbetales til lærlinger som tegner kontrakt i små og verneverdige fag etter opplæringsloven § 4-5, eller som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. 

For lærekontrakter gjelder følgende sats: 

7 803 kroner per lærling per måned (93 640 kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen. 

Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter 

Stimuleringstilskuddet gis til lærebedrifter som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt for første gang. Ordningen med stimuleringstilskuddet er videreført i statsbudsjettet for 2015, med den endring at fylkeskommunene selv kan fastsette nivået på stimuleringstilskuddet. Det betyr at fylkeskommunene selv skal bestemme innretningen for lokale stimuleringstilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt/ opplæringskontrakt for første gang.

Les mer