Satser lærlinger og lærekandidater - satser gjeldende til 30.06.2015.

Hovedinnhold

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater - satser gjendende tom 30.06.2015.

  • Artikkel
  • Publisert: 08.10.2014
  • Sist endret: 27.01.2015

1. Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

1.1 Basistilskudd I

Basistilskudd I for 2015 er på 127 787 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. 

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over

hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Basistilskudd I
SatsFor hvem

5 324  kroner i 24 måneder

(tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5

7 099  kroner i 36 måneder

(tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd

7 987  kroner i 48 måneder

(tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5

1.2 Små håndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på 54 626  kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

2. Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven § 4-5 tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring.

2.1 Basistilskudd II

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter er 3 497  kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 41 958 kroner i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.

2.2 Små håndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

Tilskudd utbetales til lærlinger som tegner kontrakt i små og verneverdige fag etter opplæringsloven § 4-5, eller som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring.

For lærekontrakter gjelder følgende sats:

7 803 kroner per lærling per måned (93 640 kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

3. Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter 

Stimuleringstilskuddet gis til lærebedrifter som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt for første gang. Ordningen med stimuleringstilskudd er videreført i statsbudsjettet for 2015, med den endring at fylkeskommunene selv kan fastsette nivået på stimuleringstilskuddet. Det betyr at fylkeskommunene selv skal bestemme innretningen for lokale stimuleringstilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt/ opplæringskontrakt for første gang. 

Her finner du mer informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater