Elevundersøkelsen og Voksenopplærings- Foreldre- og Lærerundersøkelsen

Hovedinnhold

Vi arrangerer brukerundersøkelsene for at elever og voksne i grunnopplæringen skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Vi har også brukerundersøkelser for lærere og foreldre.

Velg steg i gjennomføringsprosessen

Forberede og bestille

 • Vårsemester

  Alle undersøkelsene er gratis og frivillige for skolene å gjennomføre i vårsemesteret.

  • Skolene kan bestille og gjennomføre undersøkelsene fra 1. februar 2016.
  • Siste dag for gjennomføring er 17. juni 2016.
  Høstsemester

  Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og Vg1 i høstsemesteret. 

  Det er frivillig å gjennomføre Voksenopplæringsundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen. Det er også frivillig å gjennomføre Elevundersøkelsen på 5., 6., 8. og 9. trinn og på Vg2 og Vg3.

  Alle undersøkelsene er gratis å gjennomføre.

  • Vi publiserer resultater fra Elevundersøkelsen 2015 i Skoleporten i løpet av mars 2016.
  • Skolene kan bestille og gjennomføre undersøkelsene fra 3. oktober 2016.
 • Voksenopplæringsundersøkelse

  Fra 2016 er det mulig å gjennomføre en voksenopplæringsundersøkelse. Gjennomføringen i 2016 er en pilot og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som har gjennomført undersøkelsen.

  Sms for å invitere og purre

  Dere kan fra 2016 sende invitasjon til Foreldre- og Voksenopplæringsundersøkelsen på sms. Det er også mulig å sende purring til de som ikke har svart på sms. 

  Spørsmålene dere har bestilt kan skrives ut fra bestillingsportalen

  For å kunne gå gjennom spørsmålene i undersøkelsen sammen med elevene i forkant av gjennomføringen, har vi fra høsten 2015 lagt til rette for at dere i bestillingsportalen nå kan skrive ut spørsmålene dere har bestilt til de ulike elevgruppene.

 • Utdanningsdirektoratet arrangerer brukerundersøkelser for at elever, lærere og foreldre skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

  Elevundersøkelsen

  Skolen kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn og på Vg1 i høstsemesteret. Vi har lagt inn en del spørsmål som må besvares av alle, men det er mulig for skolen å legge inn noen spørsmål i tillegg ut ifra lokale behov. 

  I vårsemesteret kan skolen velge å gjennomføre undersøkelsen på frivillig basis. Da kan skolene fritt velge mellom alle spørsmålene i undersøkelsen. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn de skolen har planer om å følge opp.

  Lovgrunnlaget for Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Lovgrunnlaget for Elevundersøkelsen finner du i forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til privatskoleloven § 2-3. I personopplysningsloven § 19 finner du kravet om å informere de som deltar i undersøkelsen om formålet, hva resultatene skal brukes til, hvem som er behandlingsansvarlig og at deltakelsen er frivillig.

  Foreldreundersøkelsen

  Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Elevorganisasjonen utviklet en brukerundersøkelse for foreldre/foresatte til barn i grunnskolen og i Vg1 i videregående opplæring.

  Foreldreundersøkelsen er frivillig og kan besvares av foreldre med barn på 1. trinn til og med Vg1. Skolene velger fritt hvilke spørsmål de ønsker å be foreldrene om å svare på. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn de skolen har planer om å følge opp. Det er ikke teknisk mulig å ta med mer enn 20 bolker.

  Undersøkelsen kan gjennomføres både på våren og høsten samtidig med Elevundersøkelsen.

  Undersøkelsen er rettet mot elevenes foresatte, og oppfordrer dem til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole.

  Lærerundersøkelsen

  Lærerundersøkelsen utfordrer lærerne til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø.

  Lærerundersøkelsen er frivillig. Lærere som underviser elever fra 1. trinn til og med Vg3 kan svare på undersøkelsen. Skolene velger fritt hvilke spørsmål de ønsker å be lærerne om å svare på. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn de skolen har planer om å følge opp.

  Lærerundersøkelsen kan gjennomføres både på våren og på høsten, samtidig med Elevundersøkelsen.

  Undersøkelsen er ingen medarbeiderundersøkelse, men utfordrer lærere til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø. Spørsmålene er i stor grad laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen, slik at man kan se de to undersøkelsene i sammenheng. 

  Voksenopplæringsundersøkelsen

  Formålet med Utdanningsdirektoratets Voksenopplæringsundersøkelse er at voksne i grunnopplæringen skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

  Voksenopplæringsundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst.

  Undersøkelsen er frivillig, og den som svarer kan velge å hoppe over spørsmål som oppleves som ubehagelige.

  Skolen kan ikke velge mellom ulike bolker med spørsmål. Alle spørsmålene er obligatoriske å ta med. 

  Gjennomføringen i 2016 er en pilot og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som har gjennomført undersøkelsen.

 • Skolens ledelse skal lage en lokal gjennomføringsplan for undersøkelsene.

  Gjennomføringsplanen skal være konkret og inneholde

  • hvem som er ansvarlig for undersøkelsene
  • hvilke undersøkelser skolen skal gjennomføre
  • en kritisk vurdering av om skolen har behov for å ta med tilleggsspørsmål
  • tiltak for å bevisstgjøre elever, lærere og foreldre på formålet med og innholdet i undersøkelsen de skal svare på
  • praktiske gjennomføringstiltak som bidrar til at resultatene blir til å stole på
  • tiltak for at resultatene følges opp i form av systematisk kvalitetsarbeid som involverer elever, lærere, foreldre og eventuelle andre

  Den som har ansvar for undersøkelsen skal 

  • gjøre seg kjent med hensikten med undersøkelsene, innholdet i dem og den tekniske løsningen
  • legge forholdene praktisk til rette for å kunne gjennomføre undersøkelsene
  • sjekke hva som er nytt i brukerundersøkelsene denne gjennomføringsperioden
  • bestille undersøkelsen(e)
 • Ny bruker eller glemt passord

  For å styre hvem som får administrere Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen bruker du Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem (UBAS). Dersom du er ny bruker eller har glemt passordet ditt, kan du få tilsendt nytt passord via e-post.

  • ansatte på skolen får rettigheter av rektor eller den som er ansvarlig
  • rektor eller ansvarlig får tilgangsrettigheter av skoleeier
  • skoleeierne får rettigheter av fylkesmannen
  • private skoler får rettigheter av fylkesmannen direkte

  Les mer om UBAS og hvem som kan hjelpe med tilgang.

  Brukernavn og passord er personlige

  Brukernavn og passord er personlige, og skal ikke deles av flere brukere. Hvis det er flere personer ved en skole, skoleeier eller hos Fylkesmannen som skal ha tilgang, må dere opprette disse som brukere med tilganger i UBAS. Brukernavnet er identisk med den ansattes e-postadresse, og den ansatte velger selv passord.

  Hvem kan bestille undersøkelser?

  Det er bare skolene som har rettigheter til å bestille brukerundersøkelsene. De som skal svare på en undersøkelse, får utdelt et brukernavn av skolen.

  Bestillings- og rapportportal

 • Skoleleder eller den som er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsene på skolen, må bestille undersøkelsen i bestillings- og rapportportalen. Det er gratis å bestille både obligatoriske og frivillige undersøkelser.

  Bestillings- og rapportportal

  Vi anbefaler at dere legger til rette for at foreldrene svarer én gang for hver enkelt elev i Foreldreundersøkelsen. Det vil si at foreldre med flere barn på skolen bør få muligheten til å svare en gang per barn.

  Merk at dere kan bestille undersøkelsene uavhengig av hverandre.

  Når du bestiller en undersøkelse, skal du gjøre tre ting
  1. Velg spørsmål
   I høstsemesteret er grunnspørsmålene i Elevundersøkelsen obligatoriske. Du kan i tillegg velge et visst antall bolker av tilleggsspørsmål på høsten.

   Ikke ta med flere tilleggsspørsmål enn dere har blitt enige om å følge opp i gjennomføringsplanen.

   Både på høsten og på våren kan du velge fritt mellom spørsmålene i Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen.

   I vårsemesteret kan du velge fritt mellom alle bolker av spørsmål i Elevundersøkelsen. For å unngå at Elevundersøkelsen blir for omfattende i vårsemesteret, har vi satt en grense på maksimalt 30 bolker med spørsmål.

   Våren 2015 skal vi og NTNU Samfunnsforskning undersøke om rekkefølgen på spørsmålene om krenkelser og mobbing i Elevundersøkelsen har noe å si for hva elevene svarer. Les mer her. 

  2. Registrer deltakere
   I Elevundersøkelsen skal du gi hver gruppe et navn, angi trinn, og skrive inn antallet elever i gruppa. Det er viktig at elevene legges inn på de trinnene de faktisk går på slik at resultatene som publiseres i Skoleporten blir korrekt. Det er mulig å slå sammen resultatene fra flere trinn i rapportportalen i etterkant av gjennomføringen. Dette er spesielt aktuelt for skoler med få elever som kan oppleve at mange av resultatene blir prikket/skjult.

   I Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen skal du kun angi antallet lærere, foreldre eller voksne som skal svare.

  3. Sett i gang undersøkelsen
   Når du trykker på knappen ”Sett i gang”, opprettes brukernavn som du kan hente ut og gi til alle som skal svare på undersøkelsene.
  Brukerveiledning til bestillingsportalen

  Brukerveiledning til bestillingsportalen (pdf)

  Hvordan skrive ut spørsmål for enkelte elevgrupper? (pdf)

  Utsendelse av Foreldreundersøkelsen (pdf)

 • Egne, lokale spørsmål i Elevundersøkelsen

  Hvis dere har et behov for å kartlegge noe i elevenes læringsmiljø som ikke dekkes av de obligatoriske spørsmålene eller de tilgjengelige tilleggsspørsmålene, kan dere lage egne, lokale spørsmål.

  Disse spørsmålene kan ikke ha et annet formål enn det som gjelder for resten av brukerundersøkelsene. Utdanningsdirektoratet må derfor godkjenne spørsmålene før de legges inn i undersøkelsen.

  Ikke legg inn for mange spørsmål

  Husk at undersøkelsen ikke må bli for lang. Det er vanskelig for elevene å konsentrere seg hvis det blir for mange spørsmål. Dette kan gå ut over kvaliteten på svarene.

  De lokale spørsmålene skilles ut

  De egendefinerte spørsmålene skilles ut fra de andre spørsmålene i undersøkelsen ved en tekst som blant annet forklarer at spørsmålene som nå følger ikke er del av den ordinære undersøkelsen.

  Kostnad ved å legge inn lokale spørsmål

  Det koster kr 4 000 eks. mva. per skole å få lagt til egendefinerte spørsmål. Kontakt Conexus som er dataleverandør for brukerundersøkelsene på tlf. 02182.

  Lokal variant av Elevundersøkelsen

  Skoler har lov til å lage en egen, lokal variant av Elevundersøkelsen. Det er viktig å være klar over at grunnlaget for å samle inn denne typen personopplysninger er et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra elevene. Hvis elevene er under 18 år må også foreldrene gi sitt samtykke.

  I samtykkeerklæringen må det blant annet redegjøres for:

  • hvilke opplysninger som skal samles inn
  • hva formålet med innsamlingen er
  • hvem som skal ha tilgang til opplysningene
  • når opplysningene skal slettes
  • at det er frivillig å svare
  • at samtykket når som helst kan kalles tilbake, og at konsekvensen av et slik tilbakekall er at de innsamlede opplysningene antakelig må slettes
  NB

  Husk at personopplysningsloven gjelder når skolen behandler personopplysninger, også når skoler gjennomfører lokale varianter av elevundersøkelsen.

  Hvis skolen allerede har gjennomført en lokal undersøkelse uten først å hente inn samtykke, må alle de innsamlede svarene slettes. Eventuelt må skolen be elever og foreldre om et skriftlig samtykke etter at skolen har redegjort for hvilke opplysninger som er samlet inn.

  Les mer om personvern

Gjennomføre

 • » Svar på Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen

  Du som skal svare på en undersøkelse, skal logge deg på med det brukernavnet du har fått utdelt fra skolen.

  All kobling mot brukernavnet blir brutt i det øyeblikket besvarelsen fullføres og sendes. Det vil ikke være mulig å oppspore deg.

  Undersøkelsene finnes på følgende språk
  • Elevundersøkelsen: Norsk (bokmål og nynorsk) nordsamisk og engelsk
  • Lærerundersøkelsen: Norsk (bokmål og nynorsk)
  • Foreldreundersøkelsen: Norsk (bokmål og nynorsk), nordsamisk, engelsk, arabisk, somali og polsk 
  • Voksenopplæringsundersøkelsen: Norsk (kun bokmål våren 2016 på grunn av pilotstatus) 
 • Skolen skal informere de som skal svare på undersøkelsen om 

  • hva som er formålet med undersøkelsen
  • innholdet i undersøkelsen
  • hva resultatene skal brukes til
  • hvem som er behandlingsansvarlig
  • at deltakelsen er frivillig

  Husk å informere foreldrene dersom elevene er under 18 år.

  Forslag til informasjonstekst
 • Gå gjennom spørsmålene med elevene

  Vi anbefaler at alle dere går gjennom spørreskjemaet med elevene i forkant av undersøkelsen.

  På denne måten kan eventuelle misforståelser rettes opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.

 • Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen ble revidert høsten 2013. Vi har tatt utgangspunkt i regelverket og forskningen om elevenes læringsmiljø.

  Hva som ligger bak valg av temaene i Elevundersøkelsen

  Lærerundersøkelsen

  Beskrivelse av tema spesifikke for Lærerundersøkelsen

  Foreldreundersøkelsen

  Beskrivelse av tema spesifikke for Foreldreundersøkelsen

 • Når du trykker på knappen ”Sett i gang” i bestillingsportalen, opprettes en liste med upersonlige brukernavn som du kan hente ut og gi til alle som skal svare på undersøkelsene.

  Det kan være nyttig å ha en oversikt over hvem som har fått utdelt hvilket brukernavn, i tilfelle gjennomføringen skulle bli avbrutt som for eksempel ved et strømbrudd. I slike tilfeller er da mulig å logge seg på på nytt og forsette gjennomføringen. De som skal svare på undersøkelsene kan logge seg inn og ut av undersøkelsene så mange ganger de har behov for.

  Når svaret et sendt inn, er det ikke mulig å koble brukernavn mot innsendt svar.

  Bestillings- og rapportportal

 • Hvor mange kan gjennomføre undersøkelsen samtidig?

  Hvordan dere gjennomfører Elevundersøkelsen på skolen din, vil avhenge av hvor mange PC-er med internettilgang dere disponerer.

  Når elevgruppen skal fylle ut spørreskjemaet, må de ha tilgang til hver sin PC. Hvis dere har tilstrekkelig utstyr, er det en fordel at alle elevene i hver elevgruppe gjennomfører undersøkelsen samtidig, men det er ingen forutsetning.

  Hvor lang tid trenger elevene på å svare?

  Det vil variere mye hvor lang tid elevene bruker på utfylling av undersøkelsen, men det er vanlig å bruke mellom 20 og 45 minutter. Hver elev skal fylle ut skjemaet én gang.

  Oppgaver for gjennomføringsansvarlig

  En eller flere fra skolens personale eller lærerstaben må være tilstede når elevene svarer på undersøkelsen. Du som er ansvarlig for undersøkelsene har ansvar for disse oppgavene:

  • Sørge for at alle elevene finner undersøkelsen på nettet og klarer å logge seg på systemet.
  • Gjenta kort hensikten med undersøkelsen og påpeke viktigheten av å svare seriøst på spørsmålene.
  • Fortelle elevene at det ikke er mulig å finne ut av hva de har svart.
  • Gi en muntlig innføring i hvordan spørreskjemaet skal fylles ut.
  • Gi hjelp hvis det er elever som lurer på hvordan spørsmål skal forstås.
  • Informere elevene om at de kan oppheve et svar ved å trykke på spørsmålsteksten.
  • Se til at hver elev fyller ut spørreskjemaet uten påvirkning fra andre elever.
  • Hjelpe til ved eventuelle tekniske problemer.
  • Sørge for at alle elevene får tilstrekkelig tid til å fylle ut spørreskjemaet..
  • Minne elevene om at de må trykke på "fullfør" for at deres besvarelse skal bli registrert.

  For flere råd og tips, les caseundersøkelsen av seks skolers bruk av brukerundersøkelsene våren 2008.

  Tekniske krav til nettlesere

  Internet Explorer 9,10 eller 11
  Firefox 37 eller nyere
  Chrome 42 eller nyere
  Safari 7 eller nyere

Følge opp

 • Rapportportalen

  Eit par dagar etter at elevane og dei vaksne i grunnopplæringa, lærarane og foreldra har svart, kan skolen sjølv finne fullstendige resultat for sin skole i rapportportalen.

  Bestillings- og rapportportal

  Her kan du sjå korleis du hentar resultat frå bestillings- og rapportportalen (film)

  Resultat frå skolar med få elevar

  Dersom skolen har få elevar på obligatoriske trinn, slik at mange av resultata blir prikka/skjulte, anbefaler vi at de slår saman resultata frå fleire trinn i rapportportalen i etterkant av gjennomføringa. Da vil de få tilgang til fleire av resultata frå trinna samla.

  NB! Bestill undersøkinga til elevane på dei trinna dei faktisk går på.

  Skoleporten

  I Skoleporten presenterer vi resultata for alle skolane. Det er her mogleg å samanlikne eigne resultat med andre skolar, med kommunar, fylke og med nasjonalt nivå. Skoleporten har både ein open og ein pålogga del. Offentleggjeringa er underlagd strenge avgrensingar, slik at omsynet til personvern er sikra. Sjå publiseringsreglane som bestemmer kva som kjem fram i rapportane under "Hjelp til tolkning" i Skoleporten.

  Skoleporten

  Eigendefinerte rapportar i Skoleporten

  Her kan de ta ut eigne rapportar. Slik kan de setje saman resultat frå fleire undersøkingar i den same rapporten. De kan òg samanlikne spørsmål.

  Læringsmiljø i Utdanningsspeilet

  Vi anbefaler at de ser resultata frå Elevundersøkinga i samanheng med kapittel om læringsmiljø i Utdanningsspeilet.

  Utdanningsspeilet

 • Etter kvar obligatoriske gjennomføring av Elevundersøkinga blir resultata analyserte av forskarar.

  Rapportar frå analyse av undersøkingane

  Vi anbefaler at de òg ser igjennom kapittel om læringsmiljø i Utdanningsspeilet.

  Utdanningsspeilet

 • Desse indeksane og indikatorane er publiserte i Skoleporten for 7., 10. og 11. trinn

  • Trivsel
  • Støtte frå lærarane
  • Støtte heimafrå
  • Faglig utfordring
  • Vurdering for læring
  • Læringskultur
  • Meistring
  • Motivasjon
  • Elevdemokrati og medverknad
  • Felles reglar
  • Mobbing på skolen (gjennomsnitt)
  • Mobbing på skolen (prosentdel av elevane)
  • Utdanning og yrkesrettleiing for 10. trinn
  • Utdanning og yrkesrettleiing for 11. trinn

  Desse indeksane og indikatorane skal publiserast i mal for tilstandsrapporten

  • Støtte frå lærarane
  • Vurdering for læring
  • Læringskultur
  • Meistring
  • Elevdemokrati og medverknad
  • Mobbing på skolen (gjennomsnitt)
  • Mobbing på skolen (prosentdel av elevane)
 • Oppfølging av resultata på skolen

  Oppfølging av resultata på gruppenivå

  Vi anbefaler at de tek utgangspunkt i resultatet for skolen - ikkje berre for den enkelte elevgruppa. Det er lettare å få i gang ein diskusjon i ei mindre gruppe dersom ein tek for seg dei samla resultata. Hugs at læringsmiljøet gjeld heile skolen og ikkje berre miljøet i klassen eller gruppa. Drøft om gruppa kjenner seg att i resultatet for skolen som heilskap. Gi tilbakemeldingane til dei som er ansvarlege for å følgje opp resultata.

  Oppfølging av resultata på skolen

  Vi anbefaler at elevrådet, ei gruppe lærarar og andre tilsette og skoleleiinga analyserer resultata i fellesskap. Foreldrerepresentantar bør òg trekkjast inn.

  Kvar gruppe foreslår på bakgrunn av analysen av resultata eit til tre forbetringsområde. Val av forbetringsområde bør baserast på kunnskap om kva for faktorar som er grunnleggjande for å utvikle og halde ved like eit godt læringsmiljø.

  Beskrivingar og ressursar til arbeid med Betre læringsmiljø.

  Nasjonale forskingsrapportar baserte på Elevundersøkinga og omtale av læringsmiljø i Skoleporten kan òg gi idear.

  Forslaga til forbetringsområde blir drøfta av alle elevar, tilsette og foreldrerepresentantar. Skoleleiinga vel ut dei som skolen skal inkludere i sine utviklings- eller verksemdsplanar.

  Bli einige om konkrete tiltak for å forbetre kvaliteten på dei valde områda. Det skal komme klart fram når tiltaka skal gjennomførast, på kva måte tiltaka skal evaluerast, og kven som har ansvaret for at dei blir gjennomførte.

  Når undersøkinga blir gjennomført på nytt, kan de sjå om praksis er forbetra på dei valde områda.

  Ståstadsanalysen

  Det er mogleg å bruke resultata frå undersøkingane inn i ein ståstadsanalyse. Ståstadsanalysen er eit verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og bli einige om kva for område skolen må prioritere i utviklingsarbeidet sitt.

  Ståstadsanalysen

 • Kvifor bør skolen gjennomføre Foreldreundersøkinga?

  Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen både for å styrkje utviklinga av eit godt læringsmiljø og for å skape gode læringsresultat. Direktoratet anbefaler at skoleleiinga presenterer innhaldet i Foreldreundersøkinga for FAU/SU, og gjer greie for korleis undersøkinga og arbeidet med undersøkinga kan gå inn i arbeidet med å vidareutvikle skolen. Ein diskusjon om ein skal eller ikkje skal gjennomføre Foreldreundersøkinga, kan i seg sjølv bidra til å halde ved like eit allereie godt forhold mellom skolen og heimane. Alternativt kan ein slik diskusjon vere ein mogleg veg å gå for å betre relasjonen.

  Informasjon frå ulike verktøy må ein sjå i samanheng

  Informasjonen frå Foreldreundersøkinga er berre éi av fleire kjelder til informasjon som skolen har til rådvelde. Ein del av spørsmåla i Foreldreundersøkinga kan samanliknast direkte med tilsvarande spørsmål i Elevundersøkinga og Lærarundersøkinga. For å få eit best mogleg grunnlag for å setje i verk dei mest relevante tiltaka bør ein sjå informasjon frå fleire kjelder i samanheng. Informasjon om ressursbruk, læringsmiljø og resultat må tolkast og brukast samla. Skoleleiinga er ansvarleg for å leggje opp til prosessar som inkluderer lærarar, elevar og foreldre i skolens systematiske arbeid med å forbetre skolens kvalitet. Dette er omtalt i opplæringslova kapittel 9a og kapittel 11.

  Foreldreundersøkinga kan vere eit verktøy, og eit bindeledd, mellom skolebasert vurdering og eit forsvarleg system i kommunane (opplæringslova § 13-10).

  Korleis kan skoleleiinga presentere Foreldreundersøkinga for foreldra?

  Det er mange måtar å gjere dette på; her blir éin variant skissert.

  Før møtet i FAU/SU

  Meld inn undersøkinga som sak på FAU/SU-møte. Legg ved lenkje til spørsmåla i undersøkinga og anbefal FAU/SU-representantane om å lese gjennom spørsmåla før møtet.

  Vurder også om det er føremålstenleg samtidig å informere foreldra om skolens arbeid med å førebu, gjennomføre og følgje opp resultata frå Elevundersøkinga. Ein del tema og spørsmål i Elevundersøkinga og Foreldreundersøkinga kan ein med fordel sjå i samanheng.

  Før FAU/SU-møtet er det viktig at skoleleiinga sjølv reflekterer over om det er behov for å gjennomføre Foreldreundersøkinga, og kva for spørsmål som eventuelt kunne vere relevante å ha med.

  • Kva er grunngivinga for å gjennomføre undersøkinga?
  • Kva er grunngivinga for å ta med dei valde spørsmåla?
  • Korleis kan FAU/SU og andre trekkjast inn i oppfølgingsarbeidet?
  • Har skolen tidlegare gjennomført Foreldreundersøkinga?
  • Kva for erfaringar gjorde ein seg eventuelt da?

  Viktig å få presisert og avklart på FAU/SU-møtet

  Informer foreldrerepresentantane om at skolen kan nytte Foreldreundersøkinga dersom det er ønskjeleg, og at skolen sjølv kan bestemme kva for temabolkar i undersøkinga som skal takast med. Det er vidare mogleg å setje ein lokal frist for å svare på undersøkinga, men ho må gjennomførast innanfor bestemte periodar haust og vår.

  Det er frivillig for foreldra å svare, og det er mogleg å hoppe over spørsmål ein ikkje ønskjer å svare på.

  • Ønskjer FAU/SU å gjennomføre Foreldreundersøkinga? Kvifor?
  • Kva for temabolkar med spørsmål er det eventuelt interesse for å ha med i undersøkinga?

  For å få ein høgast mogleg svarprosent er det mellom anna viktig at undersøkinga ikkje inneheld for mange spørsmål. Ta berre med spørsmålsbolkar de planlegg å følgje opp resultata frå i etterkant. Hugs at det er mogleg å gjennomføre Foreldreundersøkinga både vår og haust, så det kjem fleire moglegheiter.

  Direktoratet anbefaler at foreldra kan svare på Foreldreundersøkinga ein gong per barn.

  FAU/SU bør lage ein plan for å informere om og motivere foreldra til å svare på Foreldreundersøkinga. Ei moglegheit er å sende dei utvalde spørsmåla og grunngivinga for å ha dei med til klassekontakten. Alternativt eller i tillegg kan det vere ein idé å presentere spørsmåla og grunngivinga i plenum på eit foreldremøte.

  Enkelte skolar har god erfaring med å ha pc-ar og innloggingsinformasjon til undersøkinga tilgjengeleg i samband med utviklingssamtalar/konferansetimar eller foreldremøte. Det har gitt god deltaking og eit større engasjement.

  Skoleeigaren bør vurdere om det er føremålstenleg å koordinere ei gjennomføring av Foreldreundersøkinga på alle skolane. Dersom skolane til dømes gjennomfører Foreldreundersøkinga med dei same spørsmålsbolkane, kan skoleeigaren leggje til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling om skole-heim-samarbeid i rektorkollegiet. Det kan òg være relevant å samarbeide med kommunale foreldreutval (KFU), dersom det organet er etablert i kommunen.

  Informasjonsbrev til foreldra (pdf)

  Korleis følgje opp resultata etter gjennomføringa?

  Kor høg vart svarprosenten? Kva bør han vere? Slike spørsmål er til ein viss grad interessante, men det er viktig å ikkje bruke for mykje tid på desimalar og statistikk. Det viktigaste med resultata frå undersøkinga er å få til samtalar om ulike forhold som vi kan arbeide med på skolen. Kom raskast mogleg i gang med samtalen om ulike tema i Foreldreundersøkinga, og kva for annan informasjon de har om temaet.

  Moglege spørsmål å jobbe ut frå:

  • Kva viser resultata frå Foreldreundersøkinga?
  • Kva for annan informasjon har vi tilgjengeleg frå til dømes Elevundersøkinga og munnlege kjelder? Ønskjer vi å gjere noko med det?
  • Kva for tiltak kan vere aktuelle å ta i bruk?
  • Meir informasjon, eige foreldremøte, føredragshaldar eller liknande?
  • Kven skal vere ansvarleg for at vedtaket blir følgt opp?
  • Når skal vi vurdere om situasjonen er forbetra?
  • Kven gjer det?

  Eit døme

  Dersom de får ein høg svarprosent, kan vi gå ut frå at svara er representative for alle foreldra som vart inviterte til å svare. Men kva dersom få foreldre har svart? Kan vi likevel bruke resultata dersom til dømes berre 10 prosent av dei inviterte svarte? Ja, det kan de, men med ein låg svarprosent er ikkje resultata representative. Resultata er likevel ei kjelde til informasjon om temaet ein prøvde å kartleggje. Vi kan alltid spørje oss sjølve om svara som er komne inn, skisserer ein ønskt eller uønskt situasjon.

  Ein skole var interessert i å kartleggje korleis foreldra opplevde skolens handtering av mobbing. Resultatet vart slik:

  Mobbing på skolen

   Helt enigLitt enigVerken enig
  eller uenig
  Litt uenig Helt uenigVet ikke 
  Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte   31,9% 23,1%  12,2%  7,3%  4,1%  21,3% 
  • Er resultatet som forventa?
  • Kvar på skalaen ønskjer vi at foreldra skal krysse av?
  • Kva kan vi gjere for å få det til?

  I FAU/SU kan skolens leiing og foreldrerepresentantane diskutere om svara er som forventa. Har vi annan informasjon som tilseier noko anna? I tillegg bør dei drøfte om tilstanden som kjem fram i resultata frå Foreldreundersøkinga og annan informasjon som er tilgjengeleg, beskriv ein ønskt situasjon. Er det slik vi vil ha det på denne skolen? Kva for tiltak kan vi eventuelt setje inn for å endre situasjonen? Kven følgjer opp tiltaket, og når evaluerer vi resultatet? Kven evaluerer?

  Tilsvarande vurderingar kan og bør gjerast for alle andre spørsmål som foreldra har fått. Motivasjonen for å svare på ein ny invitasjon til Foreldreundersøkinga avheng til ein viss grad av oppfølginga av tidlegare gjennomførte undersøkingar. Det er derfor viktig at skolen og FAU/SU får synliggjort kva for tiltak som er sette inn etter ei gjennomføring, og at dei blir følgde opp og evaluerte.

  Krav om innsyn?

  Dersom det kjem krav om innsyn i resultata frå til dømes journalistar eller andre interesserte, må skoleleiinga studere resultata og avklare om det er fare for indirekte identifisering av foreldre som har svart. Dersom rapporten berre inneheld tal/statistikk, skal ikkje behandlinga av eit innsynskrav utsetjast med mindre det ligg føre saklege grunnar.

  Meir om krav om innsyn (sjå spesielt punkt 2a)

  Relevant forskingsrapport:

  Ein kvalitativ analyse av forhold rundt Foreldreundersøkinga, Elevundersøkinga og Lærarundersøkinga

   

   

 • Tilstandsrapporten

  Skoleeigarar skal lage ein årlig rapport om tilstanden i opplæringa. Det ligg eit verktøy det er mogleg å bruke for å lage ein slik rapport i Skoleporten. Verktøyet er tilgjengeleg for alle brukarar som er logga inn som offentlege skoleeigarar eller private skolar. I bestillings- og rapportportalen kan desse tala hentast ut i valet "faste rapportar".

  Skoleeigaranalysen

  Skoleeigaranalysen er eit verktøy som skal bidra til ein refleksjonsprosess for skoleeigaren om ansvarsområde og kvalitetsutvikling. Verktøyet ligg i Skoleporten og er tilgjengeleg for kommunale skoleeigarar.

  Verktøy i Skoleporten

 • Rutinar for utlevering av rådata

  Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarleg for dei opplysningane som blir behandla i Elevundersøkinga. Den nye rapportportalen er forbetra slik at behovet for rådata ikkje lenger er like stort som tidlegare. Vi anbefaler at skolar og skoleeigarar først og fremst utnyttar moglegheitene i rapportportalen til eigendefinerte rapportar og eksport av data. Bruk av rådata aukar faren for indirekte identifisering av enkeltindivid.

  Anonyme rådata

  Frå og med hausten 2008 mista skoleeigarane behandlingsansvaret for opplysningar som blir behandla i Elevundersøkinga. Skoleeigarar som ønskjer tilgang til eigne rådata frå Elevundersøkinga, kan likevel få tilgang til såkalla «anonyme rådata». Anonyme rådata vil seie rådata der informasjon om til dømes elevane sitt kjønn, deira karakterar og svar på spørsmål om diskriminering er sletta. For meir informasjon, kontakt oss.

  Utdjupande analyse av Elevundersøkinga

  Dersom du som er skoleleiar ønskjer å få ein utdjupande analyse av Elevundersøkinga, må du kontakte skoleeigaren din, som igjen må kontakte Utdanningsdirektoratet. Det er vi som må vurdere og eventuelt godkjenne utleveringa av data for vidare analysar. Analysen blir utført av eit eksternt forskingsmiljø.

  Vi anbefaler at skoleeigaren samordnar all bestilling av denne typen analysar. Ta derfor kontakt med skoleeigaren dersom det er aktuelt med vidare analysar av undersøkingane.

  Utdjupande analysar av Foreldreundersøkinga, Lærarundersøkinga og Vaksenopplæringsundersøkinga

  Dersom skolen din ønskjer ein analyse av data i Lærarundersøkinga, Foreldreundersøkinga eller Vaksenopplæringsundersøkinga, kan de ta direkte kontakt med analyse- og eller forskingsinstitusjonar som arbeider med spørjeundersøkingar. De må i tilfellet sjølve ta kostnadene for å utarbeide ein slik rapport.

  En analyserapport kan til dømes beskrive kva for funn i talmaterialet dykkar som er statistisk pålitelege, og som de dermed bør leggje vekt på. Resultata kan gi eit godt grunnlag for å planleggje kva for tiltak de bør setje i verk.

 • I teksten Undervisningsvurdering - noen juridiske forhold skriver vi om i kva grad spørjeundersøkingar og andre dokument er offentlege, og kva krav personopplysningslova set til behandlinga av personopplysningar. Sjå spesielt kapittel 2a.