Hvordan avdekke mobbing

Hovedinnhold

Mesteparten av mobbingen foregår uten at voksne er til stede. Her har vi listet opp aktiviteter dere bør gjennomføre for å avdekke mobbing.

 • Artikkel
 • Publisert: 27.11.2013
 • Sist endret: 08.02.2016

Mobbing kan være vanskelig å oppdage, og svært mange av elevene som blir mobbet, sier ikke ifra om det som foregår. Dere må derfor være aktive på mange måter for å kunne avdekke mobbing. Her er noen aktiviteter dere bør gjennomføre for å avdekke mobbing.

 • Dere bør gjennomføre en årlig anonym spørreundersøkelse eller bruke data fra Elevundersøkelsen. Resultatet bruker dere i evalueringen av skolens arbeid og når dere drøfter forebedringstiltak for neste skoleår.
 • Dere må fokusere på kvaliteten i samspillet mellom elevene. For å gjøre dette bør dere trene på direkte observasjon og på å bruke forskjellige kartleggingsverktøy.
 • Dere må prioritere å være til stede og føre tilsyn i friminuttene. Elevene må vite hvordan dere reagerer på problematferd, og dere må være forutsigbare.
 • Dere må ta opp mobbing i de individuelle samtalene dere har med elevene, i ukentlige evalueringer i klassen, i foreldresamtalene og på foreldremøter.
 • Meldinger om mobbing fra elever og foreldre skal dere alltid ta på alvor.
 • Ved mistanke om mobbing må dere intensivere observasjonen, undersøkelser og innhentingen av opplysninger.
 • For å avdekke «skjult mobbing» må dere arbeide intenst og systematisk over tid. Blant annet må dere observere elevene og ha samtaler med elever, foreldre og eventuelt andre. I tillegg kan dere bruke kartleggingsmateriell for å få oversikt over det «spillet» som foregår.

Digital mobbing

Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og Internett foregår mest utenfor skolen. Dere må likevel ta opp denne formen for mobbing på skolen.

 • Dere bør ha regler for bruk av mobiltelefon og Internett på skolen i ordensreglementet.
 • Følg med i bruken og grip inn når elevene bryter reglene.
 • Arbeid målbevisst for å lære elevene god nettbruk.

Siden mobbingen foregår utenfor skolen, kan det bli aktuelt å samarbeide med foreldre, politi og andre for å løse digitale mobbesaker. Mange elever som er utsatt for tradisjonell mobbing på skolen, er også utsatt for digital mobbing.

Ressurser om digital mobbing

Det finnes flere ressurser til barnehager og skoler som vil jobbe med digitalmobbing og digital kompetanse.