Læringsmiljø

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø.  Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

Hovedinnhold