Hovedinnhold

Prinsipp for opplæringa

Læringsplakaten

Skolen og lærebedrifta skal:

 • gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre

 • stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane

 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking

 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking

 • leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid

 • fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar

 • stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren

 • medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og førebilete for barn og unge

 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring

 • leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen

 • leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte

Side 2 av 9