Utlysning av midler til språkkommuner

Hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet inviterte kommuner og fylkeskommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli en språkkommune fra høsten 2016 og ut 2017. Søknadsfristen var 15. mars 2016. 

 • Artikkel
 • Publisert: 13.01.2016

Her finner du ressurser og mer informasjon

En forutsetning for å bli språkkommune er at kommunen/fylkeskommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving, fra barnehage til fullført grunnskole eller til fullført videregående opplæring.

For å kunne søke om å bli en språkkommune, må kommunen/fylkeskommunen:

 • gjennomføre en analyse av status for arbeidet med språk, lesing og skriving barnehager og skoler i kommunen/fylkeskommunene
 • utarbeide mål for arbeidet med språk, lesing og skriving med utgangspunkt i analysen og kunnskap om lokale forhold og behov. Målene skal gjelde for både barnehage og grunnskole og/eller for videregående opplæring.

Kommuner/fylkeskommuner som får tilskudd som språkkommune må:

 • utvikle en lokal språk-, lese- og skrivestrategi med politisk forankring
 • etablere og koordinere lokale nettverk for barnehagelærere- og grunnskolelærere og/eller lærer i videregående opplæring
 • sørge for at ressurspersoner/ressurslærere som kan støtte utviklingsarbeidet i barnehager og skoler blir delvis frikjøpt fra stillingene sine.
 • delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet
 • rapportere på bruk av midler ved utgangen av 2017
 • rapportere om resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale språk-, lese- og skrivestrategien, ved utgangen av 2017
 • være disponible for forskere som evaluerer arbeidet med strategien


Søknadskriterier er: 

 • Kommuner som har mange elever på laveste nivå på nasjonale prøver / få elever på høyeste nivå på nasjonale prøver i lesing
 • Kommuner som har store forskjeller mellom jenter og gutter på nasjonale prøver i lesing
 • Kommuner/fylkeskommuner som har mange elever under kritisk grense på kartleggingsprøver i lesing
 • Kommuner med mange pedagogisk ledere som arbeidet på dispensasjon
 • Kommuner med lavt antall pedagoger pr. barn
 • Kommuner/fylkeskommuner der elever i elevundersøkelsen gir uttrykk for at de ikke opplever nok utfordringer (høyt presterende)
 • Kommuner/fylkeskommuner som har stort antall barn eller elever med minoritetsbakgrunn
 • Gjennomføring i videregående opplæring

 

Vedlegg