Forsøk med én eller to karakterer i norsk

Hovedinnhold

Karakterforsøket i norsk handler om underveisvurdering og går over to år for elevene. De skal ha én eller to karakterer på 8.-9. årstrinn eller Vg1-Vg2, og tre karakterer det siste året. Forsøket pågår fram til våren 2017.

  • Artikkel
  • Publisert: 22.10.2013
  • Sist endret: 05.08.2015

Tidsavgrenset forsøk

Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Det er et tidsavgrenset pedagogisk forsøk som går over to år for elevene. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget kan påvirke opplæringen.

Skoler som er i gang med forsøket, trenger ikke å søke på nytt for skoleåret 2015/2016 for nye 8. trinns- eller Vg1-elever. Skolene skal sende informasjon til skoleeier innen 15.09.2015.

Vi åpner også for at flere ungdomsskoler kan delta i forsøket i perioden 2015–2017. Skolene må sende søknad til skoleeier. Skoleeier må sende søknadene til Utdanningsdirektoratet innen 01.10.2015. Private skoler sender søknad direkte.

Innholdet i forsøket

Forsøket dreier seg om å endre karaktersystemet i norskfaget de første to årene på ungdomstrinnet og på studieforberedende utdanningsprogram. Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.

Karakterene på 8.–9. trinn og på Vg1– Vg2 er underveisvurdering. Den har som formål å fremme elevens læring og skal brukes som et redskap i læringsprosessen. Elevene har krav på underveisvurdering både med og uten karakter.

Med tre karakterer i underveisvurderingen arbeider man hele tiden parallelt med norsk hovedmål, norsk sidemål og muntlig. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolene finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt.

Krav til dokumentasjon og evaluering

De skolene som deltar, skal ha en faglig plan for hvordan forsøket kan gi bedre læring for elevene. Vi forutsetter også at skolene har en plan for å undersøke om det lokale forsøket gjennomføres som forutsatt, og om det faktisk fører til bedre læring. Mer informasjon om læringsfremmende vurdering finner du i satsningen Vurdering for læring.1

Vi understreker at skoler som deltar i forsøket, kan bli gjenstand for nærmere forskning.

Innholdet i karakterene

Forsøksskolene skal velge ett av disse to alternativene:

  • én karakter som omfatter både norsk muntlig og skriftlig sidemål og hovedmål
  • to karakterer: en i norsk muntlig, og en felles karakter i norsk skriftlig som omfatter

Elevene skal ha opplæring i samsvar med de samlede kompetansemålene i faget, og underveisvurderingen med og uten karakter skal til sammen gi dekkende informasjon om den faglige utviklingen deres. For å oppnå god karakter ved slutten av skoleåret må elevene vise god kompetanse i alle delene av faget.

Oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet gir rammene for forsøket.

Liste over skoler som deltok i 2014/2015

Konferanse om karakterforsøket 28.01.2016 - se informasjon her: http://www.udir.no/Kalender/Konferanser-og-moter/konferanse-om-karakterforsoket-i-norskfaget/

Les informasjonsbrevet til skolene her